سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: سیزدهمین همایش ملی بهداشت محیط

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

حسین علی اصغرنیا – عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی بابل و دانشجوی دکترای تخصصی بهداشت مح
فرحناز صدیقیان – کارشناس علوم آزمایشگاهی دانشکده پیراپزشکی بابل
فرشید جعفر زاده – دانشیار گروه بهداشت محیط دانشگاه علوم پزشکی مازندرا ن
ذبیح اله یوسفی – عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی بابل

چکیده:

سابقه و هدف: تخلیه فاضلابهای به داخل منابع آبی منجر به کاهش کیفیت آنها می گردد. محققین در تلاشند تا راه حل هایی ارزانتر و سازگار تر با محیط زیست برای حذف آلاینده ها از آبهای طبیعی بیابند . یکی از مناسبترین روشها برای این منظور ، ساختارهای تالابی می باشد . در این پژوهش توان خودپالایی تالاب مرزون آباد مورد ارزیابی قرار گرفته است. مواد و روشها : در این مطالعه تحلیلی ، در کل ۱۲ نمونه بصورت مرکب از آب تالاب در دو فصل کم باران و پر باران نمونه برداری شد. نمونه ها از نظر نوع و تعداد با کتریها و پارامترهای فیزیکی و شیمیایی مانند درجه حرارت ، کدورت ، نیترات ، آمونیاک ، فسفات BOD , COD , EC , PH مورد بررسی قرار گرفتند. نتایج با استفاده از نرم افزار آماری SPSS تحلیل گردید. یافته ها : میانگین مقادیر بدست آمده در ورودیها ۲۷/۴ = BOD5 و ۱۷/۴ = COD و کدروت = ۳۱۷ و نیترات = ۱۱/۲ و آمونیاک = ۰/۹ و فسفات = ۰/۶۱ میلی گرم در لیتر بوده و در خروجیها ۱۶/۳ = BOD5 و ۱۰/۴= COD و کدورت = ۸/۷ و نیترات = ۲/۹ ، آمونیاک = ۰/۲۷ و فسفات = ۰/۵ میلی گرم در لیتر است. نتیجه گیری : در این مطالعه مشاهده گردید، پارامترهای شیمیایی و تعداد باکتریها در خروجی تالاب کاهش قابل توجهی داشته اند که نشان دهنده توانایی پالایش آب و فاضلاب توسط تالاب مورد تحقیق می باشد.