سال انتشار: ۱۳۹۴

محل انتشار: کنفرانس بین المللی انسان، معماری، عمران و شهر

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

محمد متقی بناب – دانشجوی کارشناسی ارشد عمران خاک و پی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اورمیه
علیرضا پرویشی – استادیار گروه مهندسی عمران دانشگاه آزاد اسلامی واحد اورمیه

چکیده:

آنالیز تراوش در سدهای خاکی یکی از مهمترین مسائلی است که در صورت عدم توجه به این مهم، عوامل مخربی چون نیروی تراوش و بوجود آمدن فشار آب حفرهای، پایداری سد را مورد تهدید قرار میدهد. با نصب ابزار در بدنه سدهای خاکی می توان از وضعیت دقیق سد در زمان ساخت و بهره برداری اطلاع حاصل کرد. با استفاده از ابزار میتوان رفتار واقعی سد را ارزیابی کرد و به تناسب در مقابل رفتارهای نامناسب اقدامات پیشگیرانه اصلاحی را برنامه ریزی و اجرا کرد. بسیاری از مخازن سدهای شناخته شده در جهان، دارای مشکلات ناشی از نشت می باشند. این نشت ممکن است از تشکیلات زمین شناسی ساختگاه سد پی سد و یا از بدنه سد اتفاق افتد. همچنین پدیده زیرشویی زیر پی و بدنه، موجب شکست های فاجعه آمیز در سدها گردیده است. گرادیان خروجی نیز مهمترین معیار طراحی برای ضریب اطمینان نسبت به زیرشویی است. در این تحقیق با بررسی دقیق نوسانات تراز آب مخزن از ابتدای آبگیری سد و تغییرات فشار آبحفرهای در پیزومترهای نصب شده ، محدوده ای را که در آن آب مخزن در تعادل است انتخاب می گردد و با مطالعه و بررسی اطلاعات ابزار دقیق در این بازه، اقدام به رسم خط فریاتیک با استفاده از اطلاعات پیزومترهای لوله ایستا (SP) و تارمرتعش موجود در پی و بدنه سد (EP,RP) میگردد و وضعیت تراوش از سد مورد بررسی قرار میگیرد.