سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش بین المللی مدیریت، آینده نگری، کارآفرینی و صنعت در آموزش عالی

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

سعید صادقی بروجردی – دانشیار دانشگاه کردستان
سمیرا علی آبادی – کارشناس ارشد دانشگاه کردستان

چکیده:

هدف از انجام این پژوهش بررسی تحلیل رفتگی اعضای هیئت علمی دانشگاه های دولتی منطقه غرب کشور بود. جامعه آماری تحقیق شامل اعضای هیئت علمی دانشگاه های دولتی در سه استان همدان ، کرمانشاه و کردستان بود. ۵۲۶ نفر از اعضای هیئت علمی حاضر به همکاری با محققان شدند که نمونه تحقیق را تشکیل دادند. روش تحقیق از نوع توصیفی- پیمایش بود. ابزار تحقیق را دو پرسشنامه ویژگی های فردی(محقق ساخته) و تحلیل رفتگی مسلش، تشکیل دادند که پس از تأیید روایی محتوایی پرسشنامه تحلیل رفتگی توسط متخصصین ثبات و پایایی پرسشنامه مورد بررسی قرار گرفت که ضریب آلفای کرونباخ برابر ۰/۸۱ به دست آمد که درP≤۰/۰۱ معنا دار بود. جهت تجزیه و تحلیل داده ها از آمار توصیفی (میانگین، انحارف معیار، درصد) و آمار استنباطی (آزمون t، تحلیل واریانس، تحلیل عاملی) استفاده شد و سطح معناداری ۰/۰۵ در نظر گرفته شد. نتایج تحقیق نشان داد که میزان تحلیل رفتگی اعضای هیئت علمی پائین تر از حد متوسط بود، همچنین مهمترین عامل تحلیل رفتگی، تهی شدن از ویژگی های شخصی بود و بین تحلیل رفتگی و مدرک تحصیلی تفاوت معناداری وجود داشت به طوری که افراد دارای مدرک دکترا نسبت به کارشناسی ارشد تحلیل رفتگی بیشتری داشتند.