سال انتشار: ۱۳۸۱

محل انتشار: پنجمین همایش ملی بهداشت محیط

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

مهدی فرزادکیا – دانشگاه علوم پزشکی همدان- دانشکده بهداشت- گروه بهداشت محیط
نفیسه نوریه – دانشگاه علوم پزشکی همدان- دانشکده بهداشت- گروه بهداشت محیط
اکرم جمال – دانشگاه علوم پزشکی همدان- دانشکده بهداشت- گروه بهداشت محیط

چکیده:

لجن به دلیل تغلیظ آلاینده های شیمیایی و پاتوژنهای بیماریزا در شمار مواد زائد خطرناک طبقه بندی می شود. این امر لزوم تصفیه و بی خ طر سازی آن را قبل از دفع روشن می سازد. امروزه روش هضم هوازی لجن به دلیل سادگی در ساخت و بهره برداری مورد توجه متخصصین قرار گرفته است. هدف از این تحقیق ارزیابی کارایی هاضم هوازی در مقیاس آزمایشگاهی جهت تثبیت لجنهای دفعی از تصفیه خانه فاضلاب سرکان در استان همدان می باشد. این تحقیق به مدت ۷ ماه از مرداد تا اسفند ۱۳۸۰ در چهار مرحله مجزا بر روی لجنهای دفعی و خام این تصفیه خانه انجام شد. در هر مرحله عملیات هضم هوازی در داخل بیوراکتور به حجم ۳۰ لیتر در آزمایشگاه بهداشت محیط دانشکده بهداشت انجام گرفت، روند ت ثبیت لجن به وسیله آزمایشات و پایشهای لازم در هر دوره به مدت سه هفته مورد بررسی قرار گرفت. نتایج آزمایشات نشان داد که نسبت VS/TS حداکثر در روز پانزدهم به کمتر از ۰/۶ رسیده و مقدار SOUR نیز حداکثر بعد از گذشت ۱۷ روز به کمتر از ۲mgo(2)/gr.vs.h رسیده است. همچنین بعد از گذشت ۱۱ روز مواد فرار ۴۰ درصد کا هش یافته اند. در نهایت یافته های این تحقیق نشان داد که لجن تصفیه خانه مذکور به روش هضم هوازی به خوبی قابل تثبیت بوده و هاضم هوازی توانسته است بعد از گذشت ۱۷ روز معیارهای تثبیت را فراهم نماید. نتایج حاصل از آزمایشات میکروبی و ا نگلی نشان داد که این هاضم توانسته است پس از ۲۲ روز معیارهای کاهش پاتوژن را تا حد کلاس B برآورده کند. بر این اساس لجنهای حاصل از این هاضم پس از گذشت ۲۲ روز در بهترین شرایط قابلیت استفاده در اراضی جنگلی را داشته اما به هیچوجه قابلیت استفاده در اراضی کشاورزی و سبزیکاری را ندارد.