سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: دومین همایش ملی مقابله با بیابان زایی و توسعه پایدار تالاب های کویری ایران

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

محبوبه بهزادی – دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت مناطق بیابانی
نادر نورا – استادیار دانشگاه علوم کشاورز یو منابع طبیعی گرگان
مهدی مفتاح هلقی – دانشیار دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

چکیده:

تحت تاثیر پی امدهای تخریب اراضی ناشی از فعالیت های انسانی اراضی گستردها ی به بیابان تبدیل شده اند با هدف نشان دادن درجه تاثیر شاخص الگوی کشت دربیابان زایی دشت ورامین پس از تهیه نقشه واحدهای کاری بازدید میدانی و جمع آوری آمار و اطلاعات لازم و استفاده از مدل IMDPA نقشه بیابان زایی ناشی ازاین شاخص تهیه گردید منطقه از حیث این شاخص با میانگین ارزش عددی ۱/۷۵ درکلاس متوسط بیابان زایی قرار دارد ۳۹/۵% منطقه درکلاس کم ۵۸ درصد درکلاس متوسط و ۲/۵% درکلاس شدید قرار دارد و بیشترین شدت مربوط به واحدکاری اراضی آیش درشمال غربی منطقه مورد مطالعه می باشد.