سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: سیزدهمین همایش ملی بهداشت محیط

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

رمضانعلی خمیرچی – عضو هیئت علمی گروه بهداشت محیط، دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی سب
مهدی جعفر زاده – عضو هیئت علمی گروه پرستاری دانشکده پرستاری دانشگاه علوم پزشکی سبزوار
آرش اکابری – کارشناس ارشد آمار زیستی دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی سبزوار
مهناز عنایتی – کارشناس بهداشت خانواده شاغل در معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی سبز

چکیده:

سلامتی بشر به طور کامل درگرو محیط اوست . در حقیقت بسیاری از بیماریهای انسان را می توان د رعوامل نامساعد کننده محیط یافت که دائما سلامت انسان را در معرض خطر قرار می دهد. در رهنموداسلامی به مسایل بهداشت محیط خصوصا پاکیزه سازی معابر ، کوچه ها و نظافت محیط تاکید شده است. پژوهش حاضر با هدف تعیین وضعیت بهداشت محیط معابر عمومی منطقه پوشش پایگاه تحقیقات جمعیتی انجام گرفت. روش تحقیق : این تحقیق یک مطالعه توصیفی – مقطعی بوده و جمعیت مورد مطالعه محدوده تحت پوشش پیگاه می باشد جمع آوری اطلاعات از طریق پرسشنامه و مشاهده انجام گرفت. برای تجزیه و تحلیل داده ها از آزمون های آماری مجذور کای و تی مستقل به وسیله نرم افزار SPSS استفاده شد.یافته ها : اکثر خانواده ها از وضعیت ، جمع آوری زباله ها از منازل و کوچه ها و جعابر راضی هستند . ۲۸/۳ درصد خانواده ها پساب حاصل از شستشوی لباس ، فرش و …. را به کو چه ها دفع می کنند. ۸۹/۴ درصد کوچه ها آسفالت و ۱۸/۵ درصد معابر و کوچه ها از نظر وضعیت ظاهری و نظافت خوب اعلام شده است. نتیجه گیری : وضعیت جمع آوری زباله و نظافت کوچه ها و معابر خوب بوده در خصوص دفع غیر بهداشتی پساب منازل به کوچه ها و …. وجود زمین های متروکه و تبدیل به محلهای زباله از طریق برگزاری جلسات آموزشی ، مشارکت و استفاده از نظرات مردم در طرح ها و …. در ارتقاء بهداشت محیط منطقه تاثیر گذار می باشد.