سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: سیزدهمین همایش ملی بهداشت محیط

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

مجید کرمانی – استادیار گروه مهندسی بهداشت محیط، دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی
رحمان غندالی – دانشجوی کارشناسی بهداشت محیط دانشگاه علوم پزشکی ایران
بهنام حاتمی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی بهداشت محیط دانشگاه علوم پزشکی کرمان

چکیده:

بهداشت محیط مدارس عبارت است از کنترل عواملی از محیط زندگی دانش آموزان که بطریقی روی سلامت روانی، جسمی و اجتماعی آنان تاثیر می گذارد. با توجه به اهمیت موضوع، مطالعه حاضر با هدف تعیین وضعیت بهداشت محیط و ایمنی مدارس ابتدایی شهرستان پاکدشت انجام شد. روش تحقیق: این پژوهش یک مطالعه توصیفی- تحلیلی بود که در آن تمام مدارس ابتدایی شهرستان پاکدشت ( ۸۲ باب) شامل ۳۴ مدرسه شهری و ۴۸ مدرسه روستایی مورد بررسی قرار گرفتند. نمونه گیری به روش سرشماری انجام شد. ابزار گرد آوری داده ها در این بررسی پرسشنامه بود. داده ها از طریق مصاحبه با مدیر و مشاهده مستقیم پژوهشگر جمع آوری شد و اطلاعات جمع آوری شده با استفاده از نرم افزار Excel و SPSS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. یافته ها: نتایج آزمون آماری کای دو نشان داد که در محدوده مورد مطالعه این تحقیق نوع مدرسه از نظر شهری و روستایی بودن در استاندارد بودن فضای کلاس (۰۶۵۷=P) ، دستشویی ها (۰/۷۷۱=P) ، و فاصله تخته سیاه (۰/۳۰۲=P) تاثیری ندارد، ولی در استاندارد بودن توالتها (۰/۰۰۳=P ) ، مساحت مدارس (۰/۰۰۱=P) و آبخوری ها (۰/۰۱۷=P ) تاثیر دارد. بحث و نتیجه گیری: وضعیت بهداشت محیط و ایمنی مدارس ابتدایی شهرستان پاکدشت در سطح متوسط قرار دارد. بنابراین باید با همکاری آموزش وپرورش و مرکز بهداشت شهرستان و دانشگاه های علوم پزشکی در جهت ارتقای بهداشت محیط و ایمنی مدارس ابتدایی این شهرستان همت و تلاش بیشتری به کار گرفته شود، تا از بروز بیماری و حادثه برای دانش آموزان این شهرستان جلوگیری شود.