سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: سیزدهمین همایش ملی بهداشت محیط

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

عطا اله رخش خورشید – عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی زاهدان
ادریس بذر افشان – استادیار دانشگاه علوم پزشکی زاهدان
حمیده اکبری – عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی زاهدان
کورش شهرکی – کارشناس بهداشت محیط دانشگاه علوم پزشکی زاهدان

چکیده:

یکی از شاخص های مهم در ابتلای افراد به بیماری های مختلف وضعیت مسکن آنها می باشد . به عنوان مثال خانه های غیر بهداشتی تاریک و مرطوب زمینه ساز ابتلای ساکنین آن به بیماری سل می گردد . نظر به نقش مسکن در برقراری شرایط برای انتقال بیماری ها ، این مطالعه به منظور بررسی وضعیت بهداشت محیط مسکن روستای میرزا آباد شهرستان خاش طراحی شد. روش تحقیق : در این مطالعه مقطعی از نوع توصیفی اطلاعات مربوط به وضعیت مسکن کلیه ساکنین روستای میرزا آباد شهرستان خاش به تعداد ۱۱۴ مورد به طریق سرشماری و با تکمیل پرسشنامه به صورت مشاهده و اندازه گیری جمع اوری و توسط نرم افزار SSPS تجزیه و تحلیل گردید. نتایج تحقیق : نتیج نشان داد که منازل ساکنین از نظر نو ع ساختمانی ۵۸/۷۷% خشتی گلی ، ۸۳/۳۳ % فاقد توری ، ۲/۲۸% اتاق های مسکونی فاقد نور کافی ، ۰۲/۱۴ % فاقد تهویه کافی بودند . همچنین ۳۰/۷ % کف ، ۳۶/۸۴ % دیوار ، ۳۵/۰۸ % سقف اتاق ها ، ۰۵/۷۱% وسایل گرم کننده ، ۲۹/۶۹ % دفع فاضلاب ، ۱۵/۶۳% جمع آوری و دفع زباله منزل غیر بهداشتی بودند . علاوه بر آن ۴۲/۱۸% منازل فاقد آشپزخانه ، ۲۱/۹۲ % فاقد حمام ، ۷/۸۹ % فاقد توالت ، ۳۵/۹۶ % حیوانات اهلی را در جایگاه غیر مجاز نگهداری می کردند ، ۶۹/۸۲ % جمع آوری فضولات دام و طیور غیر بهداشتی ، ۵۷/۰۲ % محوطه حیاط منزل غیر بهداشتی ، ۱۴/۶% ، شبکه لوله کشی آب انشعابات عمومی ، ۳۷/۹۷ فاقد جعبه کمک های اولیه ، ۱۳/۹۹ % فاقد کپسول اطفاء حریق بود. بحث و نتیجه گیری :نتیجه اینکه وضعیت مسکن این روستا در مقایسه بااستاندارد های موجود از نظر بهداشتی نا مطلوب بود . همچنین توجه متصدیان و مسئولان فرمانداری و بنیاد مسکن و سایر سازمان های دست اندر کار برای کمک به بهبود مسکن افراد کم در آمد در جهت بهداشتی کردن انها باید جلب گردد.