سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: سیزدهمین همایش ملی بهداشت محیط

تعداد صفحات: ۱۵

نویسنده(ها):

محدثه نجفی – دانشجوی دوره کارشناسی بهداشت محیط
زهرا محمدی خواه – دانشجوی دوره کارشناسی بهداشت محیط
محمد حسن محمودیان – عضو هیات علمی دانشکده بهداشت ، دانشگاه علوم پزشکی

چکیده:

لزوم توجه به مساجد ، به عنوان یک مکان مقدس و تاکید اسلام بر پاکیزگی آن بر همگان روشن و امری مهم است و رد صورت کم توجهه به این موضوع مهم، ممکن است بصورت کانونی برای انتشار عوامل بیماریزا در آمده و سلامتی جمعیت استفاده کننده را به مخاطره اندازد . مساجد به عنوان محل انجام مراسم عبادی بایستی دارای آنچنان وضعیت نظافت و پاکیزگی باشند که بتوانند جلوه گر مضامین اسلامی باشند . لذا بررسی مشکلات بهداشتی در رابطه با وضعیت مساجد کاری مهم است . در این تحقیق و ضعیت بهداشت محیط مساجد شهر قم از نظر بهداشت فردی ، ابزار و وسایل کار ، وضعیت ساختمانی و شماری از شاخص های متفرقه بررسی شد.مواد رو شها: اطلاعات هر مسجد در داخل پرسشنامه ثبت شده است . پرسشنامه شاما ۴۴ متغییر بود که به هر جواب یک امتیاز بر حسب درصد تعلق گرفت. شاخص های متفرقه مورد بررسی شامل استفاده از چادر و سجاده مشترک توسط نماز گزاران ، بردن کفش به داخل مسجد ، دارا بودن تابلوی منع استعمال دخانیات و محل مناسب برای نصب آن ، جعبه ی کمک های اولیه و همچنین مواد لازم در آن و برخی دیگر از موازین بهداشتی بود. تعداد کل مساجد شهر قم ۵۷۰ مسجد می باشد که با نمونه گیری خوشه ای ۱۱۴ مسجد در مطالعه وارد شده و پس از جمع آوری اطلاعات و ورود آنها به نرم افزار SPSS با استفاده از روش های آماری توصیفی – مقطعی نتایج طرح تعیین گردید.نتایج : بطور کلی مساجد از لحاظ رعایت بهداشت فردی ۶۶% و ضعیت نامطلوب و ۱۵/۷۸% وضعیت مطلوب و ۷۶/۹% مساجد متغییرهای مورد بررسی را ندارد . وضعیت مساجد از لحاظ ساختمانی ۱۰/۳۵% متغیرهای مورد بررسی را ندارد ۴۶% مطلوب ، ۳۵/۶۳ % متوسط و ۷/۷۷% موارد دارای وضعیتی نامطلوب می باشند . از نظر وسایل و ابزار کار ۷% مساجد متغییرها را دارا نمی باشند ، ۵۰% مطلوب ، ۳۷% متوسط و ۶% نامطلوب می باشند. بحث و نتیجه گیری: با توجه به نتایج به دست آمده متاسفانه وضعیت بهداشتی فردی در مساجد که در سلامت افراد وعموم مردم که از مساجد استفاده می نمایند بسیار اهمیت دارد سطح پایینی از لحاظ بهداشتی دارند . از نظر وسایل و ابزار کار با ۵۰% ، وضعیت ساختمانی با ۴۶% در سطح بهداشتی متوسطی قرار دارند و با اینکه قم شهری مذهبی است ولی با این حال مساجد آن سطح بهداشتی مطلوب قابل انتظار را ندارند.