سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: هشتمین همایش ملی بهداشت محیط

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

عطاالله رخش خورشید – اعضا هیات علمی دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی زاهدان
علیرضا سهرابی – اعضا هیات علمی دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی زاهدان
محمد دهدار – اعضا هیات علمی دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی زاهدان
محمود صادقی – اعضا هیات علمی دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی زاهدان

چکیده:

مساجد جزو اماکن عمومی به شمار می آیند و همانند سایر اماکن مشابه رعایت موازین بهداشتی در آنها ضروری می باشد و رد صورت کم توجهی به این موضوع مهم ممکن است این اماکن به صورت کانونی در انتشار عوامل بیماریزا درآمده و جمعیت استفاده کننده را به مخاطره اندازد . با عنایت به این که در جامعه اسلامی ایران بهداشت مساجد از اهمیت خاصی برخوردار بوده است لذا در خصوص وضعیت بهداشتی مساجد از نظر آب و فاضلاب و سرویسهای بهداشتی و …. و چگونگی پذیرایی در مساجد بررسی و تحقیق به عمل آمد و راهکارهای لازم ارائه گردید. این مطالعه توصیفی مقطعی در سال ۸۳ در شهر زاهدان انجام گرفت . در این مطالعه با روش سرشماری کلیه مساجد شهر زاهدان به تعداد ۱۱۰ مسجد مورد مطالعه قرار گرفتند . برای این کار پس از هماهنگی با مرکز بهداشت زاهدان و اخذ آدرس مساجد به مساجد مربوطه مراجعه و در مورد وضعیت بهداشتی آنان با استفاده از مصاحبه و مشاهده پرسشنامه مربوطه تکمیل گردید و سپس با استفاده از نرم افزار SPSS اطلاعات جمع آوری شده مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج نشان داد که به طور کلی مساجد از لحاظ رعایت بهداشت فردی ۳۲/۷% وضعیت مطلوب ، ۲۶/۳۵ % نامطلوب و ۴۰/۹۵% فاقد رعایت بهداشت فردی بودند . از نظر وسایل و ابزار کار ۴۹/۱۶% دارای وضعیت مطلوب ، ۳۳/۱% وضعیت نامطلوب و ۱۷/۷۵ % فاقد وسایل و ابزار کار و از نظر ساختمانی ۵۹/۷۲% دارای وضعیت مطلوب ۳۶/۳۷% نامطلوب و ۳/۹۱% فاقد شرایط لازم و از نظر موارد متفرقه ۲۰/۹، مطلوب ، ۲۲/۲۵ % نامطلوب و ۵۶/۸۵% فاقد شرایط لازم بودند. با توجه به نتایج به دست آمده وضعیت بهداشت محیط مساجد در شهر زاهدان در سطح متوسط و پایین تر از متوسط می باشد و انتظار می رود با توجه به این که این اماکن سنگر دفاع از حریم دین مقدس اسلام است و باید نمونه ای از بکارگیری علمی آموزشهای اسلامی باشد توجه بیشتری به آن گردد و از طریق مشارکت فعال مردم و روحانیونو ائمه جماعات مساجد و با هماهنگی مراکز بهداشت شهرستانها وضعیت آن رو به تکامل و بهبودی باشد و لذا آموزشهای لازم را می توان از طریق رسانه های گروهی و پمفات های آموزشی و ارائه فیلمهای آموزشی و … به خادمین مساجد و مردم ارائه داد.