سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: هشتمین همایش ملی بهداشت محیط

تعداد صفحات: ۱۷

نویسنده(ها):

علی سهرابی – عضو هیئت علمی دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی زاهدان
راحله واحدی – آموزگار سازمان آموزش و پرورش استان سیستان و بلوچستان
مهدی محمدی – عضو هیئت علمی دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی زاهدان

چکیده:

مقدمه ( بیان مسئله) : محدوده بهداشت محیط بسیار وسیع است و عبارت است از کنترل عواملی از محیط زندگی که به طریقی روی سلامتی جسمی و روانی و اجتماعی انسان تاثیر دارند یا خواهند داشت. مدرسه از جمله موسساتی است که بدلیل ورود و خروج جمعیت انبوهی که احتمال وجود بیمار میتلا به بیماریهای واگیر در میان آنها وجود دارد ضرورت تهیه وسایل رفاهی همچون تاسیسات آب آشامیدنی سرویس های بهداشتی و فضاهای مناسب آموزشی را به دنبال خواهد داشت که متاسفانه افزایش مستمر تعداد دانش آموزان و کاهش امکانات و نبود فضای آموزشی کافی و غیره سبب بروز مسائل و معضلات بهداشتی متعددی در محیط مدارس گردیده است. لذا با انجام این پژوهش درصدد بودیم وضعیت محیطی موجود مدارس استان را تعیین نموده تا فاصله بین شرایط موجود و شرایط نامطلوب و استاندارد مشخص شود. اهداف این تحقیق تعیین درصد مدارس برخوردار از شاخص های بهداشت محیطی استاندارد و مطلوی مربوط به حیاط مدارسه ، وضعیت ایمنی ، منابع آب شرب ، سرویسهای بهداشتی و کلاس درس مدارس در سطح استان در سال تحصیلی ۸۳-۸۲ و همچنین تعیین ارتباط وضعیت شاخص های بهداشت محیط مدارس با وجود مربی بهداشت در مدرسه و سابقه ساخت و محل مدرسه و نیز تعداد دفعات بازدید کارشناسان مراکز بهداشتی درمانی از مدارس می باشد. نوع مطالعه در این پژوهش توصیفی- تحلیلی از نوع مقطعی می باشد که ۷۶۵ مدرسه و ۵۵۵۵ کلاس درس در سه مقطع تحصیلی در سطح استان مورد بررسی قرار گرفتند . اطلاعات مورد نیاز طبق اهداف پژوهش توسط فرم اطلاعاتی حاوی ۱۲ سئوال دموگرافیک و ۷۴ سئوال مربوط به شاخصهای بهداشت محیط ( حیاط مدرسه – کلاس درس – سرویسهای بهداشتی منابع آب شرب و وضعیت ایمنی ) که بر اساس آیئن نامه های موجود بهداشت محیط مدارس تنظیم و تهیه شده بود از طریق مشاهده مستقیم و مصاحبه و اندازه گیری و آزمایش تکمیل و جمع آوری گردیدند و با استفاده از روش آمار توصیفی ( شاخص های مرکزی ، تنظیم جداول فراوانی) مورد توصیف ونیز با استفاده از روش آمار تحلیلی ( آزمون کای دو) داده ها پس ار تبدیل به متغییرهای کیفی رتبه ای ، مورد تجزیه و تحلیل قرار گرقتند . ۵۰/۳ درصد مدارس ابتدائی ، ۵۵/۶ درصد مدارس راهنمائی ، ۷۰/۱% دبیرستانهای استان از نظر مساحت و بطور کلی ۵۹/۵ درصد مدارس ابتدائی ، ۶۰/۵ درصد مدارس راهنمایی ، ۶۹/۲ درصد دبیرستانهای استان از نظر پارامترهای بهداشت محیط مربوط به حیاط مدارس و ۵۵/۷ درصئ مدارس ابتدایی ، ۵۱/۳ % مدارس راهنمایی ، ۵۶/۱ % دبیرستانهای استان از نظر پارامترهای بهداشت محیط مربوط به ایمنی استاندارد هستند. و نیز ۵۳% مدارس ابتدایی ، ۶۱/۷ % مدارس راهنمایی ، ۶۱/۶ % دبیرستانهای استان از نظر پارامترهای آب شرب در شرایط مطلوب و بهداشتی قرار دارند که تارسیدن بحد مطلوب و استاندارد فاصله زیاد وجود دارد . دلایل متعددی در ایجاد این فاصله می تواند دخیل باشند از جمله کمبود مربی بهداشت در سطح ۷۵% و در پی آن عدم نظارت مستمر کاردان و کارشناس بهداشت محیط مراکز بهداشتی در مانی از مدارس تحت پو.شش بطوری که در این پژوهش ارتباط معنی دار آماری (۰/۰۲ > p) بین دفعات بازدید کارشناسان مرکز بهداشتی و بهبود وضعیت بهداشت محیط مدارس دیده شده است. همچنین بی توجه مقامات بهداشتی و آموزشی و انجمن اولیا و مربیان به مدارس حاشیه شهر بطوریکه ارتباط معنی دار آماری (۰/۰۰۰۱ > p) بین محل قرار گرفتن محل مدرسه (مرکز شهر) و بهبود وضعیت بهداشت محیط مدرسه نشان داده شده است.