سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: هشتمین همایش ملی بهداشت محیط

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

شاهرخ محمودی – اعضا هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تبریز، دانشک
احمد اصل هاشمی – اعضا هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تبریز، دانشک
محمدرضا نریمانی – اعضا هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تبریز، دانشک
رضا قلی وحیدی – اعضا هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تبریز، دانشک

چکیده:

دانش آموزان از سرمایه های عمده انسانی هر جامعه بوده و توجه به سلامت آنها و ارتقا بهداشت محیط تحصیلی انان نوعی سرمایه گذاری جهت نسل های آینده محسوب می شود . با توجه به اینکه دانش آموزان ۲۰ درصد اوقات خویش را در مدرسه سپری می کنند و مدرسه به عنوان یک ساختار اجتماعی ، محیط آموزشی را برای دانش آموزان فراهم می نماید که سلامت جسمی ، روانی و اجتماعی انسان متاثر از آن است ، لذا بررسی وضعیت بهداشت محیط مدارس برای تامین سلامت روحی و روانی و عاطفی و اجتماعی دانش آموزان ضرورت پیدا می کند . در این تحقیق از مجموع کل مدارس ابتدایی شهرستان تبریز تعداد ۲۰۳ مدرسه به طریق تصادفی انتخاب و وضعیت بهداشت محیط آن مدارس از طریق تکمیل فرم طراحی شده توسط محقق با استناد به استانداردهای بهداشت محیط مدارس توسط کارشناسان مجرب به همراه محقق به صورت مشاهده مستقیم و مصاحبه با مدیران مدارس انجام گرفت و بعد از جمع آوری داده ها اطلاعات مندرج در فرم های مذکور با استفاده از نرم افزار SPSS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. یافته ها نشان می دهد که ۸۷ درصد مدارس ابتدایی دولتی شهر تبریز فاقد مساحت استاندارد سرانه برای هر دانش اموز بوده و ۹۸/۳۶ درصد از کلاسهای این مدارس اعم از دولتی و غیر انتفاعی فاقد توری پنجره بودند. وضعیت دستشویی ها در این مدارس در حد مطلوب مشاهده نشده و همچنین تعداد ۹۲/۷ درصد مدارس دولتی و ۵۶ درصد مدارس غیر انتفاعی فاقد ایستگاه تلنبار مواد زائد جامد می باشند از نظر آب آشامیدنی و نحوه دفع فاضلاب و از نظر امکانات ایمنی در حد مطلوبی قرار داشتند . با توجه به نتایج تحقیق بایستی در ازتقا شرایط محیطی سالم به منظور تامین سلامت جسمی و ایجاد الگوی صحیح رفتاری در دانش آموزان کوشا بود و با برنامه ریزی کلی در جهت فضا سازی مناسب ، نصب توری بر روی پنجره ها و ایستگاه تلنبار مواد زائد جامد در مدارس اقدام نمود.