سال انتشار: ۱۳۸۱

محل انتشار: پنجمین همایش ملی بهداشت محیط

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

عباسعلی کشتکار – دانشگاه علوم پزشکی گلستان- حوزه معاونت بهداشتی
محمد پاکمنش – دانشگاه علوم پزشکی گلستان- حوزه معاونت بهداشتی
شاهین نوشین – دانشگاه علوم پزشکی گلستان- حوزه معاونت بهداشتی

چکیده:

عفونتهای بیمارستانی یکی از علل مهم مرگ و میر و ناتوانی در بیماران بستری در بیمارستانها است. وضعیت بهداشت محیط بیمارستانها یکی از عوامل تعیین کننده در مورد ا ین عفونتها و حتی رضایت بیماران و مراجعین می باشد. این مطالعه با هدف بررسی روند سه ساله (۸۰-۷۸) شاخصهای مهم بهداشت محیط در بیمارستانهای استان گلستان انجام گردید. این بررسی یک مطالعه توصیفی مقطعی از نوع گذشته نگر بوده که جامعه مورد مطالعه کلیه بیمارستانهای استان گلستان تغیین گردید. شاخصهای مهم قدمت، وضعیت مالکیت و آموزشی بودن بیمارستانها، وجود کاردان بهداشت محیط، تشکیل جلسات کمیته کنترل عفونتهای بیمارستانی و دفع زباله، فاضلاب و وضعیت آشپزخانه و رختشویخانه بیمارستانها با استفاده از فرمهای آماری بهداشت محیط در مقاطع زمانی سه ساله مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار گرفت.