سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: پنجمین همایش تخصصی مهندسی محیط زیست

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

احمد اصل هاشمی – عضو هیئت علمی گروه مهندسی بهداشت محیط دانشگاه علوم پزشکی تبریز
آرزو ولیزاده – کارشناس بهداشت محیط
فرزانه حسین خیاوی – کارشناس بهداشت محیط

چکیده:

مقدمه:عدم رعایت مسائل بهداشت محیطی در آشپزخانه ها،از نظر سلامت جسمی، روحی، روانی و اجتماعی دانشجویان را تحت تاثیر قرار می دهد که بدین جهت توجه به مسائل بهداشت محیط در آشپزخانه ها یک ضرورت است. پس هدف از انجام این مطالعه ، بررسی وضعیت بهداشت محیط آشپزخانه های دانشگاه علوم پزشکی تبریز می باشد.روش کار:در این پژوهش ابتدا از مجموع سه آشپزخانه دانشگاه ، دو آشپزخانه مربوط به دانشکده دندانپزشکی و پرستاری انتخاب گردیده و پس از مراجعه به محل با استفاده از پرسشنامه طراحی شده به صورت مشاهده مستقیم در حضور کارشناس تغذیه محل مورد نظر ، تکمیل گردید. سپس اطلاعات حاصله با استفاده از نرم افزار SPSS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.نتایج :یافته ها نشان می دهند که از لحاظ رعایت ضوابط بهداشت محیط،هر دو آشپزخانه ۴۹ درصد وضعیت عالی دارند و از لحاظ وضعیت بهداشت محیط انبار مواد غذایی آشپزخانه دانشکده دندانپزشکی و دانشکده پرستاری به ترتیب ۸۴٫۶ درصد و ۴۶٫۲ درصد دارای وضعیت عالی هستند. علاو بر آن وضعیت بهداشت محیط یخچال و سردخانه آشپزخانه های دانشکده دندانپزشکی و دانشکده پرستاری به ترتیب ۸۱٫۸ درصد و ۷۲٫۷ درصد دارای وضعیت عالی می باشندبحث و نتیجه گیری:نتایج حاصله نشان می دهد که وضعیت بهداشت محیط آشپزخانه ها و سردخانه های مورد مطالعه در مقایسه با استانداردهای وزارت بهداشت و درمان کشور مطابقت دارد و فقط در وضعیت بهداشت محیط انبارهای این دو آشپزخانه تفاوت معنی داری وجود دارد و پیشنهاد می گردد که برای بهبود وضعبت بهداشت محیط انبار آشپزخانه دانشکده پرستاری رسیدگی بیشتری در جهت ارتقاء سطح بهداشت محیط از طرف مسئولین محترم دانشگاه صورت گیرد.