سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: سیزدهمین همایش ملی بهداشت محیط

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

رمضانعلی دیانتی تیلکی – عضو هیئت علمی گروه بهداشت محیط ، دانشکده بهداشت ساری ، دانشگاه علوم پز
مجید آلشزاده – کارشناس بهداشت محیط دانشگاه علوم پزشکی مازندران

چکیده:

به دلیل پائین بودن کمیت و کیفیت آب ناشی از کم بودن میزان بارندگی در منطقه کلاله اهالی این منطقه برای تامین بخشی از نیاز آبی خود برای مصارف خانگی از آب باران ذخیره شده در آب انبارها استفاده می نمایند. بررسی وضعیت بهداشتی آب انبارهای روستایی و آنالیز کیفی میکروبی و شیمیایی آبهای جمع آوری شده از پشت بامها در آب انبارها جهت بررسی وضعیت کیفیت آب ضروری است. روش کار: در این مطالعه وضعیت بهداشتی آب انبارهای روستایی کلاله با توجه به آژمایشهای میکروبی و شیمیایی انجام شده بر روی انها مورد بررسی قرار گرفت . برای انجام این تحقیق تعداد ۱۰۹ نمونه آب جهت آنالیز میکروبی و تعداد ۶ نمونه آب جهت تعیین کیفیت شیمیای و ۱۶۸ آب انبار ۱۰ روستا بصورت تصادفی انتخاب گردید و وضعیت بهداشتی آنها مورد بررسی قرار گرفت. یافته ها : در ۳۰/۳% از نمونه ها تعداد کلی فرم و Ecoli در ۳/۷% از نمونه های آزمایش شده بیش از حد مجاز بوده است. در ۳۳/۳% نمونه ها کدورت و رنگ بیش از حداکثر مجاز بوده است . هدایت الکتریکی (EC) در ۳۳/۳% نمونه ها هدایت الکتریکی بیش از حداکثر مجاز بوده است . در (۱۶/۶%) نمونه کل جامدات محلول بیش از حداکثر بوده است. نتیجه گیری: در صورتی که نسبت به مدیریت صحیح نگهداری و ذخیره آب در در آب انبارها اقدام نگردد احتمال آلودگی آن بسیار بالا خواهد بود.