محدوده مورد مطالعه

منطقه ۹ تهران از شمال به خیابان آزادی و بزرگراه مخصوص کرج، از جنوب به خیابان آذری، میدان شیر و بزرگراه فتح، از شرق به خیابان شهیدان (امتداد بزرگراه یادگار امام)، خیابان های امام زاده عبداالله و شبیری و از غرب به مسیل کـن منتهـی مـی شـود و بـا مناطق ۲ و ۵ از شمال، ۱۰ و ۱۷ از شرق، ۱۸ از جنوب و ۲۱ در غرب نوسازی همسایگی دارد. وسعت منطقه، ۱۹۶۵ هکتار یعنی در حـدود ۲,۸ درصد مساحت تهران و جمعیت آن در سال ۱۳۹۰ بالغ بر ۱۶۵۹۰۳نفر، یعنی ۲,۶۷ درصد جمعیت تهران بوده است. منطقه ۹ دارای ۲ ناحیه و ۸ محله است. در این منطقه جمعیتی با تراکم ناخالص متوسط ۲۶۶نفر در هکتار سـکونت دارنـد. تـراکم متوسـط خالص مسکونی در منطقه ۹ بالای ۶۵۰نفر در هکتار است. وجود بافت های فرسوده به ویژه در کاربری مسکونی از ویژگیهـای بـارز منطقه است.

 وضعیت بافت فرسوده منطقه ۹

شهرداری منطقه ۹ تهران با مساحتی بالغ بر ۱۰۰ هکتار بافت فرسوده مواجه است که نیاز جدی به نوسازی یـا بازسـازی دارنـد. بـر اساس تعاریف فوق بافت مسکونی محلات مختلف منطقه ۹، توسط فرسودگی همه جانبه ای نظیـر فرسـودگی اجتمـاعی، اقتصـادی، بهداشتی، کالبدی، محیط زیستی و امنیتی مورد تهدید واقع شده و بر این اساس محل سکونت ساکنان منطقه ناامن شـده و حـس رضایتمندی از سکونت در این بافت ها را از آنها سلب نموده است. با توجه به آمـار و ارقـام ارایـه شـده در جـدول ذیـل آنچـه کـه فرسودگی بافت منطقه را به عنوان مشکل اساسی مطرح ساخته است، غلبه روند رو به رشد فرسودگی بر نوسازی است.