سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین سمینار اقتصاد سلامت

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

امیر ویانچی – کاندید دکتری تخصصی PhD

چکیده:

در این مقاله پس از تشریح تاریخچه سازمان بیمه خدمات درمانی و معرفی صندوق های بیمه ای تحت نظر آن، نسبت به معرفی واحد بار داروئی در بازپرداخت های بیمه ها مبادرت شده سپس به مقایسه روند بار دارویی صندوق های تحت پوششاین سازمان در سالهای ۸۷۳۱ تا ۸۷۱۳ خواهیم پرداخت. روندمیانگین جمعیت بیمه گذار ، روند بار مراجعات دارویی و روند هزینه های دارویی در هریک از صندوق های سازمان بیمه خدمات درمانی بعنوان دیمانسیون بار داروئی مورد مطالعه قرارمیگیرند. روش کار استفاده از روش پیشنهادی سازمان جهانی بهداشت در محاسبه ابعاد جعبه انباشت مالی جاری بیمه هامی باشد که در اینجا برای موضوع دارو استفاده گردیده است. ابزارکار تهیه فرم های از پیش طراحی شده با مشورت اساتید و خبرگان بود که با مراجعه به دفتر اداره کل آمار بیمه سازمان خدمات درمانی داده های مورد نیاز گردآوری گردید. سپس با استفاده از نرم افزار اکسل وspssنسخه ۸۳ پردازش داده ها و استخراج اطلاعات صورت گرفت. بار داروئی صندوق کارکنان دولت کمترین نوسان را طی سال های مطالعه داشت و بیشترین تغییر بار داروئی توسط صندوق بیمه روستائیان مشاهده شد. انتخاب ترکیب مناسب دیمانسیون داروئی می تواند سازمان های بیمه گر را در افزایش بهره وری و خدمات رسانی داروئی کمک نماید