سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: دومین کنفرانس ملی تصادفات جاده ای، سوانح ریلی و هوایی

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

محمد رضایی – دانش آموخته مهندسی ایمنی صنعتی و محیط کار
محبوبه قدیری – دانش آموخته مهندسی ایمنی صنعتی و محیط کار
وحید یداللهی – دانش آموخته مهندسی بهداشت حرفه ای

چکیده:

این مطالعه با هدف بررسی وضعیت ایمنی جاده های دسترسی به شرکت کشت و صنعت فارابی خوزستان از طریق شناسایی کانونهای حادثه ساز با استفاده از تکنیک تلفیقی Delphi و استانداردMIL-STD-882c با تاکید بر تئوری چندعلتی ۴M صورت پذیرفت تیم تحلیل گرابتدا با نظر خواهی از نخبگان دلفی و انجام مشاهدات میدانی و … کانونهای جادثه ساز را شناسایی و سپس با استفاده از استاندارد MIL-STD-882c رتبه هریک از مخاطرات موجود را محاسبه و اولویت بندی نمود و درنهایت بمنظور کنترل هریک راه کارهای مدیریتی و مهندسی پیشنهاد داد درنتیجه این مطالعه ۷ منطقه دارای ریسک غیرقابل قبول ۱۳ منطقه ریسک نامطلوب ۵ منطقه ریسک قابل قبول و نیازمند بررسی و ۵ کانون نیز دارای ریسک قابل قبول بدون نیاز به تجدید نظر شناسایی شد.