سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: دومین همایش ملی تالاب های ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

شیما رشیدی – کارشناس منابع طبیعی – محیط زیست
آزیتا کوشافر – عضو هیئت علمی گروه محیط زیست دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز

چکیده:

در مقاله حاضر ضمن ارائه تعریفی از تالاب و جایگاه آن در قوانین موضوعه و حقوق بین المللی عمومی آب وضعیت اکوسیستمی تالاب بامدژ به عنوان یک تالاب با ویژگیهای خاص مورد بررسی قرارگرفته است به این ترتیب که در اردیبهشت سال ۱۳۸۹ در روستای الهایی از توابع شهرستان اهواز تعداد ۵۰ پرسشنامه ی تخصصی در دسترس افراد ساکن در روستا قرارگرفت براساس نتایج بدست آمده که نمودارهای آن درنرم افزار Excel 2003 رسم شد بیشترین استفاده ی ساکنان از تالاب جهت انجام فعالیت های کشاورزی است بیشترین میزان صید شکار و بهره برداری در تالاب به ترتیب مربوط به ماهیان بنی و شبوت پرندگان تالاب و برداشت الیاف و نی است به دلیل وجود آلودگی ها و زهاب های کشاورزی و نیز خشکسالی بخش جنوبی تالاب دچار تخریب بیشتری شده است و نیز نتایج دیگری که می توان از آن به اهداف کلیدی درمدیریت خردمندانه ی تالاب ها دست یافت.