سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: نخستین همایش ملی دستاوردهای جدید علمی در توسعه ورزش و تربیت بدنی

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

اکبر قدرت نما – کارشناس ارشد مدیری ورزشی دانشگاه شهید چمران اهواز
صدیقه حیدری نژاد – استادیار دانشکده تربی بدنی دانشگاه شهید چمران اهواز

چکیده:

هدف تحقیق حاضربررسی وضعیت امکاناتو تجهیزات فضاهای تدریحی ورزشی شهر شیراز می باشد. اینحقیقازنوع توصیفی پیمایشی وبه روش میدانیانجامگرفه اس . جامعه آماری براساس اطلاعا سازمان پارکها و فضای سبز شامل کلیه پارک های شهری )به غیر از باغها( به تعداد ) N=79 ( بود. نمونه آماری شامل ۷۹ پارک بودند که به روش صادفی ساده و با اسااده از جدول کرجسی و مورگان انخاب شدند. . ابزار اندازهگیری شامل چک لیستی بود که فضاهای تفریحی ورزشی را از نظر رفاهی ، – عمرانی، ایمنی، ورزشی و امکانات ویژه معلولین مورد ارزیابی قرار میداداز میان امکانات عمرانی، همجواری مناسب پارکها بامیانگین ۴/۳۲بالاترین و توسعه پریری با میانگین ۲/۰۳کمترین نمره را به خود اختصاص دادهاند ملاحضات ایمنی مانندسهولت ارایه خدمات اظطراری و مجهز بودن زمین بازی کودکان بته کاپتوش در وضعیت مطلوبی قرار داشت . بهترین تسهیلات برای معلولین، به شیب دار بودن ورودی/ خروجی و مسیرهای پارک با میانگین ) ۳/۴۲ ( مربوط می شد. ۶۳/۱ درصد پارک ها به پارکینرمجهز بودند که با میانگین ) ۳/۴۹ ( جزو مطلوب ترین امکانات رفاهی قرار داشتند. تجهیزات ورزشی بیشتر پارک ها ) ۸۹/۲ درصد( به دستگاه های تندرستی و ضعی ترین به میزشطرنج، تنیس و زمین های چندمنظوره مربوط می شد. بنابراین چون ورزش در پارک ،سهل الوصول بوده و هزینهای برای افراد دربر ندارد و در صورت رسیدگی و تجهیز، بی ش اولین مکان ورزش مرد خواهد شد،بایستی به امکانات ورزشی پارکها در کنار تسهیلات رفاهی البته متناسب با نیازهای افراد مختل اهمی بیشتری داده شود ، تا در مقابل زندگی ماشینی امروزی، هدیهای باشد برای کسب سلام روانی و جسمانی شهروندان.