سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: اولین همایش ملی مکانیزاسیون و فناوری های نوین در کشاورزی

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

صادق سرخیل – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی مکانیزاسیون کشاورزی
عادل طاهری – دانشجوی دکتری مهندسی مکانیزاسیون کشاورزی
شاهین رفیعی – دانشیار دانشگاه تهران

چکیده:

درسالهای اخیر درایران گلکاری و پرورش گیاهان زینتی رو به گسترش است و پرورش دهندگان و فروسندگان متعددی به این امر پرداخته اند و همچنین افزیاش قیمت گل باعث شده که خرید آن از عهده همگان خارج شود براساس آمارمنتشره از طرف دفتر گل و گیاهان زینتی وزارت جهادکشاورزی سطح زیرکشت گل و گیاهان زینتی درکل کشور حدود ۴۴۰۰ هکتار میب اشد که شامل ۸۲ هکتار گلخانه شیشه ای ۱۱۱۲ هکتار گلخانه چوبی ـ پلاستیکی و ۱۹۲۵ هکتار فضای آزاد بوده و ۸۷۹۵ نفر تولید کننده گل می باشند این پژوهش دراستان تهران ودرمناطقی که تولید کنندگان گل های شاخه بریده تمرکز دارند مانند خوجیر ورامین پاکدشت و شهریار انجام گرفته است هدف ازانتخاب استان تهران دربررسی وضعیت تولید کنندگان گیاهان زینتی داشتن رتبه اول درمیزان تولید و مساحت مربوط به تولید این گونه گیاهان درکشور میباشد جمع آوری اطلاعات به صورت میدانی به کمک پرسشنامه صورت گرفته است وداده ها توسط دو نرم افزار SPSS16,EXCEL2007 تجزیه و تحلیل شده اند