سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: دومین همایش منطقه ای توسعه پایدار منابع طبیعی در حاشیه جنوب دریای خزر

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

علی شیخ الاسلامی – استادیار گروه جنگل‌داری ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد چالوس
غلامرضا اهنگریان – کارشناسی ارشد جنگل داری
محمدرضا اذرنوش – استادیار گروه جنگل‌داری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد چالوس

چکیده:

جنگل‌های شمال کشور تنها جنگل تولیدی کشور می‌باشد که نه تنها در توسعه پایدار اقتصادی اجتماعی شمال کشور ، بلکه در تمام کشور، تأثیر غیرقابل انکاری دارند . مطالعه حاضر در صدد بررسی وضعیت اقتصادی اجتماعی جنگل نشینان جنگل‌های شمال کشور با توجه به اهداف توسعه پایدار (مطالعه موردی طرح جنگل‌داری لاویچ نور) می‌باشد. این تحقیق از نوع توصیفی تحلیلی است . جامعه آماری مورد مطالعه تمامی خانوارهای جنگل نشین منطقه لاویچ نور شامل نه روستا با تعداد ۴۵۰ خانوار می‌باشد . شیوه اجرای تحقیق به صورت میدانی و با استفاده از پرسش‌نامه صورت گرفته است. یافته‌ها در این پژوهش نشان می‌دهد که بین متغیرهای سن پاسخ‌گویان ، سطح سواد ، وضعیت اشتغال، میزان درآمد از جنگل ، میزان آشنایی با جنگل و نوا گده آن و میزان مشارکت در کلاس‌های آموزشی رابطه معناداری وجود دارد ولی بین متغیرهای سن جنگل نشینان ، سطح سواد ، وضعیت اشتغال، میزان درآمد از جنگل ، نیز در استفاده از دانش پولی جنگل نشینان و میزان استفاده از تسهیلات بانکی رابطه معناداری وجود ندارد. نتایج مؤید این است که در جنگل‌های شمال کشور، توجه چندانی به مسائل اقتصادی اجتماعی جنگل نشینان نمی‌شود این در حالی است که با ارائه گر روش‌های مدیریتی سنگین و لحاظ نمودن مسائل مربوط به جنگل نشینان می‌توان گام‌های مثبتی به سمت توسعه پایدار در منطقه و کشور برداشت .