سال انتشار: ۱۳۹۴

محل انتشار: اولین کنفرانس ملی علوم مدیریت نوین و برنامه ریزی پایدار ایران

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

امید قاسمی – کارشناسی ارشد آموزش ابتدایی دانشگاه علامه طباطبایی تهران
حافظ نوروزی – کارشناسی ارشد آموزش ابتدایی دانشگاه علامه طباطبایی تهران

چکیده:

هدف : پژوهش حاضر به منظور بررسی شخصیت کودکان پایه ششم در مدارس ابتدایی و معرفی مقیاس های مشکلات سلوکی، افسردگی و اضطراب پرسشنامه شخصیت کودک سیاتل در جامعه دانش آموزان پایه ششم ابتدایی شهرستان دلیجان انجام شد .روش : در این پژوهش تعداد ۰۴۲ نفر از دانش آموزان پایه ششم مقطع ابتدایی شامل ۰۴۲ دانش آموز دختر و ۰۲۲ دانش آموز پسر به شیوه نمونه برداری چند مرحله ای انتخاب گردید و افراد نمونه انتخاب شده به عبارات پرسشنامه پاسخ دادند . برای بررسیپایایی از ضریب آلفای کرونباخ و برای بررسی روایی پرسشنامه از تحلیل عاملی تاییدی استفاده شد . برای بررسی تفاوت دختران و پسران در مقیاس های پرسشنامه از آزمونt مستقل استفاده شد. یافته ها : ضریب آلفای کرونباخ برای کل پرسشنامه ۰/۷۵بدست آمد . این ضریب برای مقیاس اضطراب۰/۷۴ برای مقیاس افسردگی ۰/۷۳ ومشکلات سلوکی ۰/۶۴ بدست آمد این ضرایب در واقع دقت آزمون و برآوردی از اعتبار آزمون است . برای ارزیابی کفایت برازش مدل از شاخص های نسبت خی دو بر درجه آزادی، ریشه میانگین خطای برآورد، نیکویی برازش، برازندگی تعدیل یافته، برازندگی نرم شده و برازندگی نرم نشده استفاده شد. نتایج تحلیل عاملی تاییدی نشان می دهد که مقدارهای بدست آمده برای این شاخص ها نشان می دهد که در مجموع مدلتحلیل عاملی تاییدی در جهت تبیین و برازش از وضعیت مناسبی برخوردار است. در بررسی تفاوت دختران و پسران نتایج آزمون tمستقل نشان داد مشکلات سلوکی و افسردگی در دو گروه دختران و پسران پایه ششم مقطع ابتدایی با هم تفاوت معنی دار دارد. اما در مقیاس اضطراب معنی دار نمی باشد. نتیجه گیری : بطور کلی، یافته های پژوهش بیانگر این است که پرسشنامه شخصیت کودک سیاتل از پایایی و روایی قابل قبولی در جامعه مورد بررسی برخوردار است و می توان از آن به عنوان ابزاری برای سنجش شخصت کودکان پایه ششم در مقطع ابتدایی استفاده نمود