سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی صنایع فرهنگی نقش آن در توسعه پایدار

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

رضا کیهانی حکمت – عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد قروه

چکیده:

مساله اشتغال و به طور کلی نیروی انسانی در مسائل اقتصادی جایگاه ویژه ای دارد.در اقتصاد ایران،اشتغال از دغدغه های اصلی سیاست گذاران اقتصادی است.تحلیل روند اشتغال و ساختار آن در سطح کشور و مناطق مختلف آنمستلزم شناخت دقیق استعدادها و توان بالقوه بخش ها و ترکیب آن در مناطق است تا بتوان برنامه ریزی و اشتغال زایی متوازن و متعادلی را در هریک از بخش ها و مناطق محقق ساخت.هدف از این پژوهش تعیین وضعیت اشتغال۱۳۷۵ می باشد که بدین منظور با استفاده – بخش ها و گروه های عمده فعالیت در استان همدان در طی دوره زمانی ۸۵ از روش انتقال سهم به تشخیص بخش هایی که مزیت نسبی دارند و از قدرت رقابتی برخوردار هستند، پرداختهخواهد شد.نتایج حاکی از آن است که بخش های عمده فروشی … و خدمات مالی از میان ۹ بخش عمده فعالیتاستان همدان دارای اثر رقابتی مثبت می باشند و در فعالیت های ساختمان،حمل و نقل و خدمات اجتماعی انتقال ناشی از ساختار فعالیت ها برای این بخش ها مثبت بوده است