سال انتشار: ۱۳۹۴

محل انتشار: کنفرانس بین المللی انسان، معماری، عمران و شهر

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

کیا بزرگمهر – استادیار، دکتری جغرافیای طبیعی، عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد چالوس
فاطمه ادیب نیا – دانشجوی کارشناسی ارشد، جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد چالوس

چکیده:

در پژوهش حاضر ابتدا به شناخت نشانه های شهری دارای هویت ایرانی- اسلامی در شهر نوشهر پرداخته و سپس با استفاده از پرسشنامه توزیع شده با حجم نمونه ۳۸۰ نفر و با بهره گیری از نرم افزار Spss و Exel به تجزیه و تحلیل داده ها پرداخته شده است. نتایج نشان می دهد در شهر نوشهر لزوم توجه به هویت و اصالت فرهنگی، رعایت اصول و ضوابط اسلامی در ساخت و ساز شهری، حفظ نمادهای شهری و ساماندهی منظر شهری از جمله موارد مصرح در اسناد مذکور است. علاوه بر آن محیط زیست مطلوب و مبتنی بر حق و عدالت، باز آفرینى و روزآمدسازى معمارى ایرانی -سلامى، تاکید بر هویت محله ای و انسجام بخشی به کالبد محله ها ساماندهی مبلمان و تجهیزات شهری نیز از دیگر محورهای مطرح در قوانین و اسناد است.