سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین همایش ملی بهداشت، ایمنی و محیط زیست (HSE)

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

کریم خلاقی – مدرس دانشگاه آزادقوچان
ناصر زردی – عضو هیئت علمی دانشگاه پیام نوربیرجند

چکیده:

امروزه بشرباتوجه به پیشرفت تکنولوژی ودراختیار قرارگرفتن زندگی ماشینی و به حداقل رسیدن تحرک و فعالیت درمعرض بسیاری ازمشکلات جسمانی و روانیمی باشد که این عدم توجه به آمادگی عضلانی و جسمانی دربشر امروزی مشکلات اپیدمیک را درسطح جوامع مختلف پدیده آورده است بطوریکه درپژوهش انجام شده برروی ۷۰۰ هزار دانش آموز بیش ازیک میلیون و سیصدهزارمورد بشکلی قامتی و اسکلتی و مشکلات عضلانی را نشان داد ا زانجا که دانش آموزان درهرسال تحصیلی حدود ۹ ماه را به حمل کیف وکوله پشتی همراه با کتب خود ازمدرسه تا خانه و برعکس می پردازد لذا این امر نیز میتواند یکی از دلایل مشکلات ساختارقامتی دانش اموزان باشد لذا پژوهش حاضر برروی ۸۷۵۳ نفر از دانش آموزان دختر وپسر ازمقاطع تحصیلی و بصورت انتخاب تصادفی ابتدای ۸۴۰ دختر و ۹۱۰ پسر راهنمایی ۱۷۰۰دختر و ۲۰۸۵پسر دبیرستان ۱۵۰۰ دختر و ۱۷۲۸ پسر انجام شد دراین پژوهش وزن افراد و وزن کیفی یا کوله پشتی جامعه آماری توسط وزنه توزین اندازه گیری شد ودرفرمهایی ثبت گردید و درنهایت با استفاده از میانگین میانگین ها درهرپایهو مقطع وزن ووزن کیف و کوله محاسبه گردید و دراخر با استفاده از مقایسه درصدی به تجزیه و تحلیل آنها پرداخته شد.