سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی جغرافیا و گردشگری در هزاره سوم

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

بهناز مدنی – کارشناس ارشد برنامه ریزی توریسم دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد و پژ

چکیده:

امنیت از جمله مقولات مهم در هر جامعه ای به شمار می رود و مقدمه لازم برای حیات هر نظام سیاسی و اجتماعی است. احساس امنیت به احساس روانی شهروندان از امنیت مرتبط بوده و از این رو موضوعات بسیاری را پیرامون خویش در رابطه با تأمین یا عدم تأمین آن به همراه دارد. از جمله آسیب پذیرترین اقشار هر جامعه در رابطه با موضوع امنیت، زنان هستند و بر این اساس، موضوع این پژوهش بررسی احساس امنیت اجتمائی زنان شهر اصفهان در سال ۱۳۹۰ و عوامل مؤثر بر آن می باشد. شهر اصفهان دارای ۱۴ منطقه شهری بوده که طبق آخرین سرشماری زنان ۴۹ درصد از کل جمعیت شهری را بر گرفته اند، بنابراین تعادل نسبی بین جمعیت زنان و مردان در این مناطق دیده می شود. هدف از انجام این پژوهش بررسی وضعیت احساس امنیت زنان در مراکز گردشگری بانوان شهر اصفهان بوده و یا به عبارتی واکای احساس امنیت زنان شهر اصفهان و مؤلفه های مؤثر بر آن است. روش پژوهش بر اساس هدف کاربردی و بر اساس ماهیت توصیفی- موردی و همبستگی بوده که با روش میدانی و با کمک ابزار پرسشنامه و نرم افزارهای Spss-Excel به تجزیه و تحلیل داده ها پرداخته شده است. از یافته های پژوهش می توان به مواردی همچون رضایت مندی زنان از امنیت مراکز اوقات فراغت خود و عوامل مؤثر بر آن اشاره نمود که در کل پژوهش بدان پرداخته شده است.