سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: یازدهمین سمینار سراسری آبیاری و کاهش تبخیر

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

مینا محمدرضا خانی – دانشجوی کارشناسی ارشد ، گروه خاکشناسی ، دانشکده کشاورزی ، دانشگاه شهی
مجید فکری – استادیار گروه خاکشناسی ، دانشکده کشاورزی ، دانشگاه شهید باهنر کرمان
مهدی سرچشه پور – استادیار گروه خاکشناسی، دانشگاه شهید باهنر کرمان
قاسم محمدی نژاد – استادیار گروه زراعت ، دانشگاه شهید باهنر کرمان

چکیده:

امروزه با درک مشکلات زیست محیطی بوجود آمده ، تلاش های فراوانی به منظور پاکسازی محیط زیست صورت گرفته و بدین منظور روش های مختلفی ابداع و بکار گرفته شده است. یکی از روشهای حذف فلزات سنگین از محیط زیست استفاده از مکانیسم گیاه پالایی است. درمنه کوهی (Artemisia aucheri) یکی از گیاهان بومی منطقه است که با زیتوده بالا ، بخش قابل توجهی از پوشش گیاهی منطقه را به خود اختصاص داده است . به منظور مطالعه غلظت عناصر سرب و کادمیوم در خاک و گیاه درمنه کوهی ، در ارتفاعات لاشکار مجتمع مس سرچشمه ، ۱۷ سایت انتخاب و نمونه برداری از خاک ریز و سفری و گیاه ( ریشه و اندام هوایی) صورت گرفت. با توجه به نتایج ، غلظت سرب در اندام هوایی از حداقل ۴۶/۴۹ تا حداکثر ۱۶۴/۲۴ و در ریشه از حداقل ۶۹/۴۶ تا حداکثر ۲۱۹/۰۵ میکروگرم د رگرم متغیر بود. غلظت کادمیوم نیز در اندام هوایی این گیاه از حداقل ۰/۹۴ تا حداکثر ۵/۲۰ و در ریشه از حداقل ۴/۱۷ تا حد اکثر ۷/۳۱ میکرو گرم د رگرم اندازه گیری شد. بگونه ای که میزان تجمع عناصر سرب و کادمیوم در ریشه این گیاهبیشتر از اندام هوایی بود. همچنین حداکثر غلظت قبل جذب عناصر سرب و کادمیوم در خاک به ترتیب ۱/۹۱ و ۹/۲۰ میکروگرم د رگرم مشاهده شد بعلاوه میزان تجمع این عناصر در اندام هوایی و ریشه در نقاط مطالعاتی نزدیک به معدن بیش از دیگر نقاط مورد بررسی بود. بنابراین با توجه به غلظت زیاد عناصر فوق در این گیاه ، زیتوده قابل توجه و نیز سازگاری مناسب آت با شرایط منطقه ، درمنه کوهی میتواند به عنوان گیاه مناسبی برای زیست پالایی اراضی الوده و یا احیاء پوشش اراضی تخریب شده مورد استفاده قرار گیرد.