سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی بیابان

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

علی شهبازی – دانشجوی کارشناسی ارشد رشته محیط زیست، دانشگاه صنعتی اصفهان
علیرضا سفیانیان – عضو هیئت علمی گروه محیط زیست، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه صنعتی اصف
نوراله میرغفاری – عضو هیئت علمی گروه محیط زیست، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه صنعتی اصف

چکیده:

کیفیت منابع آب و خاک عمدتاً متأثر ازآلودگی‌های ناشی از فعالیت‌های انسان می‌باشد، که به صورت منابع آلاینده نقطه ای و غیر نقطه ای نمود می‌نمایند.آلاینده‌های غیر نقطه ای به عنوان مهم ترین عوامل آلوده کننده منابع آب و خاک در مقیاس جهانی به شمار می‌روند و کشاورزی بیشترین سهم را در ایجاد این آلودگی‌ها دارد. هدف از این مطالعه بررسی تعیین وضعیت آلودگی خاک به فلزات کبالت و کروم در شهرستان نهاوند و تأثیرات ساختارهای زمین شناسی و کاربری اراضی بر غلظت این فلزات بود. تعداد ۳۹ نمونه خاک مرکب از منطقه مورد مطالعه بر اساس روش سیستماتیک در اواخر شهریور ماه بعد از برداشت محصول جمع آوری گردید. سپس غلظت فلزات کبالت و کروم به وسیله دستگاه اسپکتروفتومتر با استفاده از مد شعله اندازه گیری شد. برای بررسی تغییرات مکانی فلزات سنگین از روش میانیابی کریجینگ در محیط نرم افزارARC GIS 9.3 استفاده شد. نتایج مطالعه نشان داد شمال غرب منطقه مورد مطالعه بیشترین آلودگی را به این فلزات نشان می دهد. تجزیه و تحلیل نقشه توزیع مکانی فلزات نشان داد که عناصر کبالت و کروم منشأ زمین شناسی و کشاورزی دارند. در واقع این فلزات به طور طبیعی در خاک وجود دارند اما فعالیت های کشاورزی و استفاده از کودهای شیمیایی سبب تجمع بیشتر این فلزات در خاک شده است.