سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: سیزدهمین همایش ملی بهداشت محیط

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

حبیبه مسکینی – کارشناس میکروبیولوژی آزمایشگاه دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی ک
جمشید درایت – عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه
علی الماسی – عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه
کیومرث شرفی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی بهداشت محیط دانشگاه علوم پزشکی کرمانشا

چکیده:

فاضلاب خانگی از مهمترین منابع پخش عوامل عفونت زا در محیط می باشد. هدف از این مطالعه تعیین وضعیت آلودگی انگلی فاضلاب خام ورودی شهرهای استان کرمانشاه می باشد. روش تحیق : د راین تحقیق به صورت توصیفی – مقطعی در طی مدت ۵ ماه به اجرا درآمد . هر پنج روز یک بار از فاضلاب خام ورودی تصفیه خانه شهرهای کرمانشاه ، گیلان غرب ، اسلام آباد غرب ، قصر شیرین ، سر پل ذهاب و پاوه ( هر ماه ۶ نمونه ) یک لیتر نمونه برداشت شد. و جمعا ۱۸۰ نونه مورد آزمایش قرار گرفت. آنالیز انگلی بر اساس روش جدید بیلنجر با لام شمارش مک مستر ( با حجم حفره ای ۰/۳ میلی لیتر) انجام گرفت. یافته ها : نتایج تحقیق نشان داد که میانگین تعداد کل تخم انگل در فاضلاب خام شهرهای کرمانشاه ، سر پل ذهاب ، پاوه ، قصر شیرین ، اسلام آباد غرب و گیلان غرب به ترتیب برابر با ۱۶±۵۷/۵ و ۲۳±۵۸/۹ و ۱۷ ± ۵۴/۲۹ و ۱۵ ± ۳۸/۶۲ و ۲۶ ± ۵۶/۱۴ و ۲۱ ± ۶۱/۸۶ عدد در لیتر و این میزان برای کیست تک یاخته ها به ترتیب برابر با ۱۰ ± ۳۶/۱۴ و ۱۳ ± ۲۷/۳۸ و ۹ ± ۲۹/۶۷ و ۱۱ ± ۲۳/۶۹ و ۶ ± ۲۱/۰۷ و ۴ ± ۱۹/۸۱ عدد در لیتر می باشد. با توجه به نتایج مشخص شد که بیشترین تعداد تخم انگل مربوط به تخم آسکاریس لمبریکوئیدس بوده و این نشان دهنده این است که در حال حاضر نیز آلودگی به کرم آسکاریس در سطح جامعه بالاتر ازبقیه انگل هاست. ارتقاء سیستم های تصفیه فاضلاب شهری و عدم آبیاری محصولات کشاورزی با فاضلاب خام و ترویج اصول صحیح سالم سازی سبزیجات می تواند از راهکارهای کاهش آلودگی انگلی در جامعه باشد.