سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین کنفرانس مدیریت آلودگی هوا و صدا

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

فاطمه حسنی – کارشناس ارشد مهندسی محیط زیست_آلودگی هوا،کارشناس سازمان حفاظت محیط ز
مریم ایزدپناه – کارشناس مهندسی شیمی_کارشناس مسئول بخش پایش سازمان حفاظت محیط زیست

چکیده:

افزایش جمعیت شهرها رفت و آمد وسایل نقلیه موتوری استفاده نادرست ازوسایل گرم کننده و بزرگترین شهرها از مشخصه های عصرحاضر بوده که موجب آلودگی هوا شده است ازطرفی شهر تهران یکی ازپرترافیک ترین شهرهای جهان بوده و یکی ازمنابع مهم درآلودگی هوای کلانشهرها منجمله شهر تهران ناشی ازترافیک شهری می باشد همچنین از بین منابع آلاینده وسایل نقلیه موتوری بالاترین سهم را درانتشار آلاینده ها به عهده دارند دراین مطالعه به بررسی آلاینده های موجود درسطح شهر تهران ازجمله CO ، NO2 ، SO2 ، O3 ، PM10 و PM2.5 که توسط ایستگاه های سنجش وضعیت آلودگی هوا در۳۳ ایستگاه سطح شهرتهران مستقر بوده پرداخته ایم و درنهایت میزان شاخص کیفیت هوای AQI هریک ازالاینده ها را مورد تجزیه و تحلیل قرار داده ایم تعدادی از ایستگاه ها توسط سازمان حفاظت محیط زیست و تعدادی توسط شرکت کنترل کیفیت هوا نصب و کنترل میگردد.