سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: چهارمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

علی خنامانی – دانشجوی کارشناسی ارشد بیابان زدایی
رضا جعفری – عضو هیئت علمی گروه مرتع و آبخیزداری دانشگاه صنعتی اصفهان
حمیدرضا کریم زاده – عضو هیئت علمی گروه مرتع و آبخیزداری دانشگاه صنعتی اصفهان

چکیده:

به دلیل بهره برداری بیش از حد از منابع آب زیرزمینی در کشور سالانه شاهد افت بی رویه و کاهش کیفیت و تنزل خصوصیات شیمیایی این منابع حیاتی هستیم هدف از این مطالعه تهیه نقشه هیدروژئوشیمیایی و ارزیابی وضعیت فعلی منابع آب زیرزمینی دردشت سگزی اصفهان به وسعت ۱۱۲۱۶۷ هکتار و در شرق شهر اصفهان و شمال رودخانه زاینده رود می باشدبدین منظور ابتدا اطلاعات مورد نیاز جمع اوری و نقشه وضعیت شاخصهای شیمیایی آب از جمله: هدایت الکتریکی EC، میزان کلر، نسبت جذب سدیم SAR کل مواد جامد محلول TDS، میزان کلسیم بیکربنات و اسیدیته PH با استفاده روشهای میان یابی و برطبق امتیاز دهی مدل مدالوس در محیط GIS تولید گردید. در ادامه با گرفتن میانگن هندسی از این شاخصها نقشه نهایی وضعیتفعلی آب زیرزمینی در دشت سگزی اصفهان بدست امد.