سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: چهارمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

ندا اردکانی – دانشجوی کارشناسی ارشد توسعه و عمران مناطق بیابانی دانشگاه تهران
آرش ملکیان – استادیار دانشگاه تهران
فرزاد شفیع زاده – دانش آموخته کارشناسی ارشد آبخیزداری دانشگاه یزد

چکیده:

با توجه به موقعیت جغرافیایی و استقرار ایران در کمربند خشک جهان افزایش فزاینده جمعیت موضوع تغییر اقلیم تخریب انسانی و بیابان زایی و سایر مشکلات اکولوژیکی و زیست محیطی بررسی و مطالعه شایسته و همه جانبه در زمینه خشکسالی به منظور تحلیل روندو درک و شناخت جامع آن امری اجتناب ناپذیر است دراین پژوهش ازنمایه نیچه و شاخص AI به منظور پهنه بندی خشکسالی در استان تهران استفاده شد پس از جمع اوری داده های بارش ایستگاههای موجود در استان تهران و بازسازی ایستگاههای دارای امار ناقص مقدار این دو شاخص محاسبه گردید سپس با استفاده ازن رم افزار ArcGIS و از روش درون یابی IDW نقشه های گسترده خشکسالی ترسیم و مورد تحلیل قرارگرفت هدف اصلی این تحقیق مشخص کردن نواحی دارای استعداد بالای خشکسالی طول دوره و مدت بالای خشکسالی است که برای ایستگاهای مختلف مشخص گردید دراین تحقیق مشخص شد که نواحی جنوبی استان تهران حساسیت بیشتری نسبت به خشکسالی دارند و مناطق شمالی به دلیل وجود ارتفاعات البرز از حساسیت کمتری برخوردارند که میتوان از این توانمندی نواحی شمال برای کاهش اثرات خشکسالی در نواحی جنوبی استفاده نمود.