سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: دهمین کنفرانس مهندسی حمل و نقل و ترافیک ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

فاطمه السادات موسوی – کارشناس ارشد سیستمهای انرژی، پژوهشکده علوم پایه جهاد دانشگاهی دانشگ
زهرا کاظمی زاده – کارشناس ارشد شیمی، پژوهشکده علوم پایه جهاد دانشگاهی دانشگاه شهید به

چکیده:

و تکمیل (Survey study) پژوهش حاضر شامل انجام یک مطالعه میدانی روی وسایل نقلیه گازسوز از طریق روش پیمایشی پرسشنامه توسط رانندگان خودروهای سواری گازسوز میباشد. در این راستا از ۱۶۰۱ راننده خودروی گازسوز سواری پرسش به عمل آمده و بدین منظور ۵۰ درصد نمونه گیری در و مابقی در مراکز معاینه فنی خودروها انجام شده است. CNG جایگاههای سوخت رسانی گردیده و سپس SPSS پساز تکمیل پرسشنامه ها، بازبینی و کد گذاری، اطلاعات استخراج شده از پرسشنامه ها وارد نرم افزار از طریق روشهای آماری، آمارهای تحلیلی و توصیفی ارائه گردیده است. برای تجزیه و تحلیل دادهها، از آمار توصیفی و جداول تشکیل شده بر اساس آن و محاسبه فراوانیها و درصدها، استفاده شده است. بهمنظور ارائه آمار استنباطی با توجه به مقیاس سنجشمتغیرها، جداول دودویی تشکیل شده است. این جداول بهمنظور بررسی اثرات متقابل عوامل مد نظر، مورد استفاده قرار گرفتهاند. بدین ترتیب آمارهایی همچون تعداد کل، درصد فراوانی تجمعی و میانگین، با نمودارهای فراوانی متناسب با هر عامل، ارائه گردیده است.نتایج نشان میدهد که بیشترین مشوق رانندگان نمونه آماری برای استفاده از خودروهای گازسوز، عامل هزینه سوخت بوده است، بهطوری که ۷۳ درصد رانندگان از این مورد اظهار رضایت نمودهاند. در خصوص میزان پیمایش خودرو ۷۲ درصد پاسخ ناراضی بودهاند. در CNG دهندگان ناراضی بوده، همچنین ۷۷ درصد رانندگان نمونه آماری از شتاب خودرو هنگام استفاده از این میان بیشترین نارضایتی رانندگان نمونه آماری نیز از مدت زمان انتظار برای سوختگیری بوده به طوری که ۸۰ درصد پاسخ دهندگان ابراز نارضایتی نمودهاند. با این وجود ۷۴ درصد رانندگانی که از گاز به عنوان سوختغالب استفاده میکنند، استفاده از خودروی گازسوز را به دیگران توصیه کردهاند.