سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین همایش ملی علوم و تکنولوژی بذر

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

ع عجم – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد
ع بخش کلارستاقی – استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد
ک صدر آبادی – دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد
ر پاکدلیان – کارشناس گروه کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد

چکیده:

به منظور بررسی تاثیر وزن بنه و تراکم کاشت بر تولید بنه های دختری سال بعد، تحقیقی در سال زراعی ۱۳۸۹ در دانشکده کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد درمنطقه گلبهار اجرا گردید. این تحقیق با هدف بررسی اثر اندازه یبنه و تراکم کاشت زعفران بر عملکرد و تولید بنه های دختری سال بعد انجام گرفت. برای این منظور ۴ اندازه مختلف بنه (۴ و ۸ و ۱۲ و ۱۶ +۰٫۱ گرمی) و ۳ تراکم کاست بنه (۱۰۰ و ۲۰۰ و ۳۰۰ بنه در متر مربع) در آزمایش فاکتوریل در قالب طرح کاملا تصادفی با ۳ تکرار و ۱۲ تیمار به اجرا در آمد و صفات تعداد بنه دختری، وزن کل بنه دختری، وزن جوانه اصلی، وزن جوانه جانبی، تعداد جوانه های فعال شده روی بنه اندازه گیری شد. نتایج نشان داد که اثر اندازه بنه مادری روی کلیه صفات معنی دار بود. همین طور اثر تراکم کاشت بر روی برخی از این صفات تاثیر معنی داری نشان داد د رواقع گروه وزنی ۱۲ گرمی به بالا و تراکم کاشت ۲۰۰-۱۰۰ بنه در متر مربع به عنوان مناسبترین سطح تولید توصیه میشود.