سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

جواد دلجوی سرایان – دانشجوی کارشناسی ارشد ژنتیک و اصلاح دام
مسعود علی پناه – استادیار گروه علوم دامی دانشگاه زابل
حسین جعفری ندوشن – دانشجوی کارشناسی ارشد پرورش طیور دانشگاه زابل
روح الله محمدنیاکوشکی – دانشجویان کارشناسی ارشد ژنتیک و اصلاح نژاد دام دانشگاه زابل

چکیده:

داشتن اطلاعات کافی در زمینه ی پارامترهای ژنتیکی مؤثر بر صفات کیفی داخلی و خارجی تخم مرغ، برای انتخاب مرغ هایی که از نظر این صفات برتر باشند، حائز اهمیت می باشد. در پژوهش های مختلف به منظور تعیین کیفیت تخم مرغ ، از پارامترهایی نظیر: وزن تخم مرغ (EW )، شاخص پوسته ( ESI)، استحکام پوسته ( ESS)، ضخامت پوسته (EST )، رنگ پوسته (ESC )، وزن پوسته ( ESW)، ارتفاع سفیده ( AH)، وزن سفیده (AW )، واحد هاو (HU )، وزن زرده (YW ) و رنگ زرده (YC ) استفاده می شود. محدوده ی توارث پذیری صفات کیفی تخم مرغ، از ۲۴/۰ برای صفت استحکام پوسته تا ۶۴/۰ برای وزن پوسته ی تخم مرغ بدست آمده است. مطالعه ی همبستگی های ژنتیکی و فنوتیپی صفات کیفی تخم مرغ نشان می دهد که بالاترین همبستگی ژنتیکی و فنوتیپی برای صفات خارجی، بین استحکام و ضخامت پوسته ی تخم مرغ مشاهده می شود که میزان آن به ترتیب ۷۷/۰ و ۶۹/۰ می باشد. برای صفات داخلی نیز بالاترین همبستگی ژنتیکی و فنوتیپی بین ارتفاع سفیده و واحد هاو به ترتیب ۹۸/۰ و ۹۷/۰ برآورد شده است. با توجه به اینکه برای بیشتر صفات کیفی تخم مرغ، میزان وراثت پذیری بالا وجود دارد؛ انتظار می رود انتخاب برای صفات کیفی تخم مرغ، منجر به بهبود این صفات در نسل های آینده گردد.