سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش ملی مباحث نوین در کشاورزی

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

شیوا سنبله کار – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد بروجرد
شهرام نخجوان – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بروجرد
محمد حسن کوشکی – عضو هیئت علمی ایستگاه تحقیقات کشاورزی بروجرد

چکیده:

به منظور بررسی وراثت پذیری عمومی برخی صفات مهم کمی در ۱۴ ژنوتیپ لوبیا قرمز آزمایشی در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی (RBCD) با ۴ تکرار در سال زراعی ۹۰-۸۹ در ایستگاه تحقیقات کشاورزی بروجرد اجرا گردید. در این تحقیق صفات روز تا غلاف دهی، ارتفاع بوته، تعداد گره، تعداد شاخه فرعی، طول غلاف، تعداد غلاف در بوته، تعداد دانه در غلاف، عملکرد بذر بوته، وزن صددانه، طول دانه، عرض دانه، قطر دانه و عملکرد مورد ارزیابی قرار گرفتند. در بررسی وراثت پذیری عمومی صفات مورد بررسی مشخص گردید، بیشترین وراثت پذیری عمومی مربوط به صفت روز تا غلاف دهی (۱=h2b.s) و کمترین وراثت پذیری عمومی مربوط به صفت ارتفاع بوته (۰/۲۹=h2b.s) می باشد. در تجزیه به مؤلفه های اصلی مؤلفه هایی که مقادیر ویژه بیشتر از یک داشتند انتخاب شدند. در مجموع ۴ مؤلفه انتخاب شد که حدود ۸۶ درصد از واریانس کل متغیرها را توجیه نمودند. به منظور گروه بندی ژنوتیپ ها از تجزیه کلاستر به روش وارد استفاده گردید. ژنوتیپ ها در ۲ کلاستر قرار گرفتند، کلاستر ۱ شامل ژنوتیپ های ۴ و ۱۳ و ۹ و ۲ و ۳ و ۶ و ۷ و ۸ و۵ و ۱۲ و ۱ می باشد ه ک از نظر صفات ارتفاع بوته، تعداد گره، تعداد شاخه فرعی و قطر دانه دارای بیشترین مقدار و کلاستر ۲ شامل ژنوتیپ های ۱۴ و ۱۰ و ۱۱ می باشد که از نظر صفات تعداد غلاف در بوته، تعداد دانه در بوته، تعداد دانه در غلاف، عملکرد بذر بوته، وزن صد دانه و عملکرد دارای بیشترین مقدار می باشد . با توجه به حداکثر فاصله ژنتیکی بین ژنوتیپ های کلاستر ۱ و ۲ از ژنوتیپ های این دو کلاستر به منظور دورگ گیری و استفاده از حداکثر هتروزیس در مورد عملکرد و سایر صفات مهم زراعی می توان استفاده به عمل آورد.