سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: سومین سمینار بین المللی دانه های روغنی و روغنهای خوراکی

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

فروز نصیری – دانشجوی سابق کارشناسی ارشد
قدرت اله سعیدی – استاد گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشکده کشاورزی دانشگاه صنعتی اصفها

چکیده:

به منظور ارزیابی تنوع ژنتیکی در لاینهای اصلاحی حاصل از تودههای بومی کنجد، ۷۰ ژنوتیپ درقالب طرح بلوک کامل تصادفی با ۲ تکرار، در سال ۱۳۸۷ مورد ارزیابی قرار گرفتند . نتایج نشان داد که لاینهای مورد مطالعه از لحاظ کلیه صفات از جمله تعداد روز تا رسیدگی، ارتفاع بوته و عملکرد دانه با هم تفاوت معنیدار داشتند. با توجه به تفاوت اندکی که بین ضرایب تنوع ژنتیکی و فنوتیپی در اکثر صفات وجود داشت، اینطور استنباط میشود که اکثر تنوع مشاهده شده به علت عوامل ژنتیکی میباشد. عملکرد دانه در ژنوتیپها بین ۱۰۸۹ کیلوگرم در هکتار تا ۴۶۵۰ کیلوگرم در هکتار متغیر بود . در این مطالعه صفت تعداد شاخه در بوته دارای بیشترین میزان وراثت پذیری عمومی۸۱/۱%) بود. وراثتپذیری عمومی عملکرد دانه۷۵/۵ درصد بدست آمد.