سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: سومین کنفرانس ملی سازه و فولاد و اولین کنفرانس ملی سازه های سبک فولادی (LSF)

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

محمد حسین صباغی – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه تفرش
اردشیر دیلمی – عضو هیات علمی دانشگاه صنعتی امیرکبیر

چکیده:

بررسی جزئیات رفتاری اتصالات با توجه به نقش آنها درسیستم های قاب خمشی به خصوص درستونهای قوطی دارای اهمیت خاصی است دراین مقاله ابتدا به معرفی چهارشاخص شامل شاخص مایسز شاخص سه محوری کرنش پلاستیک معادل و شاخص گسیختگی پرداخته و سپس به استخراج و مقایسه این شاخص ها دراتصال پرداخته شد دراین مقاله سه نوع اتصال با تیر IPE400 و ستون قوطی ۳۵cm x35cm x2cm تحت انالیز قرارگرفتند تنها تفاوت مدلها درنحوه اتصال صفحات پیوستگی به ستون قوطی بود که درمدل اول صفحات پیوستگی به چهاروجه ستون جوش شدند و درمدل دوم صفحات بهدو جان و یک بال ستون جوش شدند و درمدل سوم صفحات فقط به بالهای ستون جوش شدند. نتایج حاصل ازتحقیق نشان میدهد که نحوه اتصال صفحات به ستون قوطی تاثیری درشاخصهای خسارت دربراتصال و مفصل پلاستیک و همچنین درمنحنیهای لنگر – دوران نداشتند تنها درمدل سوم که صفحات فقط به بالهای ستون جوش شدند بال ستون قوطی درگوشه تحت کشش قرارگرفت که میتواند باعث پارگی بال ستون درگوشه ها شود.