سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین سمینار ملی امنیت غذایی

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

مژگان حیدرپور – سازمان استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران پژوهشکده غذایی و کشاورزی گروه

چکیده:

محصولات لبنی تخمیری به عنوان یکی از مناسب ترین مواد جهت انتقال تعداد کافی باکتریهای پروبیوتیک به مصرف کننده است بیش از نود فراورده لبنی پروبیوتیک د رجهان تولید می شود اختلاف نظر زیادی درباره حداقل میزان غلظت این باکتریها د رمواد غذایی وجود دارد ولی حداقل غلظت برابر ۶ ۱۰ از یک باکتری جهت ایجاد تاثیری پروبیوتیک مورد نیاز می باشد درهمین راستا و با استفاده از استانداردهای به بررسی وجود تعدادمناسب باکتریهای پروبیوتیک در ۳۵ نمونه ماست تولید شده داخلی پرداختیم ابتدا با استفاده از رقیق کننده مناسب به رقیق سازی نمونه ها فوق پرداختیم سپس با استفاده اهز محیطهای کشت MRS بایل دار جهت لاکتوباسیلوسها و MRS حاوی ال سیستئین هیدروکلراید و ال میوپیروسین جهت درهر دو مورد کشت به روش پروپلیت انجام گرفت به علاوه در مواردی که نام کامل سویه مورد نظر در روی بسته بندی قید شده بود با استفاده از تکنیک PCR و تکثیر نواحی از ژن ۱۶SrDNAو پرایمرهای اختصاصی هرسویه به بررسی سویه مورد نظر پرداختیم.