سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: سومین همایش ملی تحقیقات نوین در شیمی و مهندسی شیمی

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

ثریا افضلی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد ماهشهر
حسینعلی عبادی فراهانی – دانشگاه آزاد اسلامی شهر قدس
مازیار نوعی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد ماهشهر

چکیده:

آب مایعی است که حیات بدون آن موثر نیست و محور اصلی علم آب شناسی را تشکیل میدهد مقادیر نیترات و نیتریت شاخصهای مهمی برای ارزیابی کیفیت آب می باشد افزایش مقادیر این عناصر مشکل مهمی برای سلامتی انسان محسوب می شود نیترات وقتی تبدیل به نیتریت و نیتروزامین می شود سلامتی بشر را تهدید کرده و باعث پیشرفت مت هموگلوبینمیا در نوزادان می شود فلزات سنگین مانند آفت کشها در بدن موجودات باعث یجاد مسمومیت ناگهانی و یا بیماریهای مزمن می گردد هدف از این تحقیق اندازه گیری و تعیین مقادیر نیترات و نیتریت فلزات سنگین سرب و کادمیم و بررسی ویژگیهای میکروبی نمونه های آب معدنی می باشد دومارک مختلف آب معدنی برای این منظور تهیه و آنالیز شدند تعیین غلظت نیترات و نیتریت توسط دستگاه فتومترو مقادیر فلزات سنگین توسط دستگاه جذب اتمی انجام گرفت. مطابق این تحقیق میانگین مقدار نیتریت در آبهای معدنی ۰/۰۳ مجموع نسبت غلظت نیترات ونیتریت ۱/۹۸ ونیترات ۷۲/۲۳ppm بود که مزان دو شاخص اول در بیشتر نمونه ها بیش از حد استاندارد بوده و برای سلامتی بشر مخاطره آمیز می باشد. همچنین دو مارک مختلف آب از نظر این دو شاخص در سطح معنی داری ۱% دارای اختلاف معنی داربود. درصورتیکه مقادیر فلزات سنگین در دو مارک مختلف آب درحد استاندارد بوده و درسطح معنی داری ۵% دارای اختلاف معنی دارنبودند و از نظر ویژگیهای میکروبی نیز مشکلی نداشتند.