سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین کنفرانس ملی مدیریت بحران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

روح الله قائدامینی اسدآبادی – دانشجوی دکتری تخصصی مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی
احمد عامریون – استادیار مرکز تحقیقات مدیریت سلامت، پژوهشگاه علوم پزشکی بقیه الله)ع
فاطمه عزیزیان – کارشناس ارشد مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی، معاون برنامه ریزی و توسعه
شهرام توفیقی – استادیار مرکز تحقیقات مدیریت سلامت، پژوهشگاه علوم پزشکی بقیه الله)ع

چکیده:

مدیریت کیفیت جامع یکی از جدیدترین نظریه های مدیریت و بهبود روشهای سنتی انجام کار و موجب تضمین کیفیت خدمات مراقبت سلامت وکاهش هزینه ها است.بیمارستان های صحرائی با توجه به شرایط بحرانی و اهداف خاصی برپائی خود، نیازمند استقرار کاملتر و بهینه مدیریت کیفیت جامع هستند. هدف این مطالعه توصیفی، تحلیلی و مقطعی مقاله بررسی وجود زمینه های اجرائی مدیریت کیفیت جامع (TQM) در بیمارستانهای صحرائی متخب در سال ۱۳۳۱ بوده است. بیمارستانهای صحرائی زمینه های اجرای TQM را ندارند. بنابراین تلاش در جهت ایجاد زمینه های لازم برای استقرار این سیستم جهت بهبود مستمر کیفیت در بیمارستانهای صحرائی ضروری است.