سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: ششمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

زینب ایزدی – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
حسین زارعی – استادیاران دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
مهدی علیزاده –

چکیده:

تولید گل رز درسالهای اخیر بدلیل زیبایی منحصربفرد این گیاه دربین سایرگیاهان زینتی افزایش چشمگیری نشان میدهد ایران بدلیل داشتن شرایط اب وهوایی بی نظیرش می تواند به یکی از بزرگترین تولید کنندگان گل و گیاهان زینتی تبدیل شود لذا همواره انجام تحقیقات مناسب درزمینه تکثیر گیاهان زینتی برای تحقق این امر ضروری می باشد روش معمول تولید گل رز توسط تولید کنندگان تجاری روش قلمه پیوند است پژوهش جاری سازگاری پیوندی دو رقم پیوندک و دوگونه پایه را بررسی کرده است پیوندکهای برگدار رزرقم هلویی Peach Avalanch و رقم لب ماتیکی Dolcevita بر روی پایه های رزR.canina وR.manettiiپیوند زده شدند و همزمان مورد ریشه زایی قرارگرفتند نتایج حاصل ازتجزیه واریانس و مقایسه میانگین حاکی ازمعنی دار بودن اثرتیمار برفاکتورهای مورد اندازه گیری بود این درحالی است که اثرتیمارها برفاکتور تعدادشاخه معنی دار نبود شواهدحاکی از این بود که پایه canina مناسب ترین پایه برای هر دو رقم پیوندک بود.