سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: همایش ملی شهرهای مرزی و امنیت، چالشها و رهیافتها

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

قاسم رفیعی – مدرس دانشگاه آزادمرودشت

چکیده:

توجه به شان و جایگاه امنیت درزندگی شهری و کارکرد آن درسیاستهای اقتصادی اجتماعی و فرهنگی بنحو فزاینده ای درحال رشد می باشد و میزان حضور و تاثیر این پدیده درجامعه و سطح بهره مندی شهروندان از امنیت که حق مهمی در زندگی اجتماعی آنان می باشد معیار عمده برای ارزیابی سطح توسعه یافتگی جوامع بشری به شمار می آید هدف اصلی مقاله شناخت و بررسی برخی ازمولفه های مهم و تاثیر گذار برتامین امنیت پایدار میب اشد از این رو نوشتار حاضر با روش تحقیق توصیفی تحلیلی و با بهره گیری از مطالعات کتابخانه ای درپی پاسخ به این پرسش اصلی است که به غیر از عام لنظامی چه عوامل دیگری و چگونه درتامین امنیت موثرند؟ نتایج تحقیق نشان میدهد عوامل و مولفه های دیگری نیز میتواند درتامین امنیت پایدار درمناطق مرزی موثر باشد. عوامل اقتصادی فرهنگی اجتماعی و راهکارهایی که دراین زمینه می توان درپیش گرفت بدون شک درتامین امنیت مناطق مرزی و ملی موثر بوده و بهعنوان عاملی موثر درحفظ صلح و امنیت جهانی مورد توجه قرارگرفته اند.