سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: بیست و سومین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

کرم کامیار – شرکت متانیر
گئورگ قره پتیان – دانشگاه صنعتی امیرکبیر

چکیده:

دراین مقاله ابتدا حوادث روی ترانسفورماتورهای قدرت ۲۳۰/۶۳KV تیپ AEG-TRO باشیلدمحافظ هسته CORE SCREEN ،درشبکه انتقال برق ایران رامورد مطالع ه قرارداده،سپس عوامل وپدیده هایی را که باعث وقوع اینگونه حوادث شده اند،راتجزیه وتحلیل کرده،ودرنهایت باتوجه به عوامل شناختهشده،راهکارهای مناسب جهت جلوگیری ازتکرارحوادث مشابه پیشنهاد گردیده است.