سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

قدریه محمودی – کارشناسی ارشد شناسایی و مبارزه با علفهای هرز
ابراهیم ایزدی دربندی – اعضای هیات علمی دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد
محمدحسن راشدمحصل – اعضای هیات علمی دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد
معصومه دهقان – کارشناسی ارشد شناسایی و مبارزه با علفهای هرز

چکیده:

به منظور ارزیابی حساسیت ۷ گیاه زراعی مختلف به بقایای علف کش توتال در خاک آزمایش زیست سنجی در سال ۱۳۸۸ در گلخانه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد انجام شد. در این مطالعه که به صورت فاکتوریل و در قالب طرح کاملا تصادفی در سه تکرار اجرا شد، حساسیت گیاهان (نخود، عدس، لوبیا، گوجه فرنگی، ذرت، کلزا و چغندرقند) به بقایای مختلف علف کش توتال (۰، ۰۰۰۲/۰، ۰۰۰۵ /۰،۰۰۱/۰ ،۰۰۲/۰، ۰۰۴/۰، ۰۰۶/۰ میلی گرم در کیلو گرم خاک ) بررسی شد. یک هفته بعد از سبز شدن گیاهان، درصد سبز شدن آنها تعیین شد، ۳۰ روز پس از سبز شدن، درصد بقا، زیست توده ساقه و ریشه گیاهان مورد مطالعه اندازه گیری شد. جهت تحلیل نتایج آزمایش ضمن آنالیز واریانس داده ها، پاسخ گیاهان مورد آزمایش به بقایای علف کش توتال از طریق برازش داده های زیست توده ساقه به معادله های ۳ و ۴ پارامتری سیگموئیدی و محاسبه مقدار بقایای توتال برای ۵۰ درصد بازدارندگی رشد ساقه گیاهان انجام شد. نتایج نشان دادند که با افزایش بقایای توتال در خاک، درصد سبز شدن، بقا و زیست توده ریشه و ساقه در همه محصولات مذکور کاهش معنی داری یافت. بر اساس نتایج آزمایش، نخود و کلزا بترتیب کمترین (۳/۲۹، ۵۵/۳۷ درصد) و بیشترین(۸۵/۹۲، ۸۸ درصد) درصد تلفات زیست توده ساقه و ریشه را داشتند. براساس شاخص ID50، ذرت (۰۰۳۱/۰ میلی گرم در کیلوگرم خاک ) و کلزا (۰۰۰۱۹/۰ میلی گرم در کیلو گرم خاک ) متحمل ترین و حساس ترین گیاهان به بقایای علف کش توتال در خاک شناخته شدند و تحمل گیاهان مورد مطالعه به بقایای علف کش توتال به این ترتیب بود: کلزا< چغندرقند < عدس< لوبیا < گوجه فرنگی <نخود< ذرت.