سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: همایش ملی علوم آب، خاک، گیاه و مکانیزاسیون کشاورزی

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

پریسا ناظری – کارشناس ارشد زراعت دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج و عضوء باشگاه پژوهشگران جوان
علی کاشانی – استاد دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی آزاد کرج
مجتبی میرآخوری – کارشناس ارشد زراعت دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج و عضوء باشگاه پژوهشگران جوان
فاطمه میر شکاری – کارشناس ارشد زراعت دانشگاه آزاد اهواز

چکیده:

هدف از آنالیز شاخص های فیزیولوژیکی رشد، تفسیر وتشریح عکس العمل گیاهان به یک محیطی معین است . به منظور بررسی تأثیرکود زیستی میکروبی فسفاته گرانوله و کود شیمیایی فسفرسوپرفسفات تریپل بر شاخص های فیزیولوژیکی رشد لوبیا سفید رقم دانشجو در شهرستان مهران،آزمایشی به صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با ۳ تکرار اجرا گردید. تیمارهای آزمایشی شامل استفاده از کود شیمیایی فسفر سوپرفسفات تریپل در ۵ سطح (عدم استفاده از کود شیمیایی،استفاده از % ۲۵ کود شیمیایی فسفر، استفاده از % ۵۰ کود شیمیایی فسفر، استفاده از % ۷۵ کود شیمیایی فسفر، استفاده از % ۱۰۰ کود شیمیایی فسفر و کود زیستی فسفر گرانوله حاوی روی در ۲ سطح (عدم استفاده از کود زیستی میکروبی فسفاته ، استفاده از کود زیستی میکروبی فسفر) مورد بررسی قرار گرفتند. صفاتی نظیر سرعت رشد محصول و سرعت جذب خالص اندازگیری شدند . برای دست یابی به روند تغییرات تجمع وزن خشک اندام هوایی در طول فصل رشد معادلات متعددی مورد آزمون قرار گرفت. نتایج حاکی از آن بود که سرعت رشد محصول و سرعت جذب خالص گیاه تحت تاثیر تیمارهای کود شیمیایی فسفر و کود زیستی میکروبی فسفاته مصرفی قرار گرفته است، بطوری که سطوح ۷۵ درصد و ۵۰ درصد کود شیمیایی فسفر و همچنین استفاده از کود زیستی میکروبی فسفاته دارایی بهترین وضیعت بودند .