سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: چهارمین همایش مشترک انجمن مهندسین متالورژی و جامعه علمی ریخته گری ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

محسن صارمی – دانشیار دانشکده مهندسی متالورژی و مواد، پردیس دانشکدههای فنی، دانشگ
مهدی صالحی – کارشناس ارشد مهندسی متالورژی و مواد، پردیس دانشکدههای فنی، دانشگاه ت

چکیده:

واکنش کاهش اکسیژن (Oxygen Reduction Reaction) یکی از واکنشهای شناخته شده و مهم میباشد این واکنش از این جهت مورد توجه است که فرآیند حیاتی در مورد سلهای سوختی است. سل سوختی یک وسیله الکتروشیمیایی است که به طور مستقیم انرژی شیمیایی تأمین شده را به انرژی الکتریکی تبدیل میکند. در این مبدل ، ORR یکی از واکنشهای اصلی است که تحقیق بر روی آن در جهت افزایش راندمان سل در حال انجام است. پلاتین رسوب شیمیایی شده و پلیپیرول دو نوع رایج از این کاتالیستها هستند که جهت افزایش راندمان سل استفاده میشوند. اخیراً فناوری نانو جهت افزایش بیشتر این راندمان به کار گرفته شده است. در این تحقیق، به کمک فناوری نانو و از طریق فرآیند کاهش شیمیایی و ولتامتری چرخهای، کاتالیست نانوذرات پلاتین روی زمینه ی پلی پیرول ایجاد شده است. جهت بررسی کارایی این کاتالیست از پلاریزاسیون کاتدی استفاده شده است. همچنین آنالیز میکروسکوپی الکترونی روبشی بهمنظور بررسی مورفولوژی، سطح مقطع پوششها و عناصر موجود در پوشش به کار گرفته شده است. بررسیها نشان داد، کاتالیست ایجاد شده به این روش، راندمان بالاتری نسبت به پلاتین رسوب شیمیایی شده و همچنین پلی پیرول رسوب داده شده دارد.