سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

مریم احمدی – دانشجوی کارشناسی ارشد آبیاری وزهکشی دانشکده کشاورزی دانشگاه رازی
مختار قبادی – استادیار گروه زراعت واصلاح نباتات دانشکده کشاورزی دانشگاه رازی
بهمن فرهادی بانسوله – استادیار گروه مهندسی آب دانشکده کشاورزی دانشگاه رازی

چکیده:

روزنه های هوایی نقش اساسی در روابط آبی و فتوسنتز گیاه دارند و عکس العمل آن ها به شرایط مختلف محیطی از عوامل اساسی موثر در رشد، نمو و تولید محصولات زراعی و باغی می باشد. باز و بسته شدن روزنه های هوایی نتیجه اثر متقابل فاکتورهای فیزیولوژیکی و شرایط محیطی است. در این تحقیق به منظور بررسی اثر کم آبیاری روی هدایت و مقاومت روزنه ای آزمایشی در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی در چهار تکرار و چهار تیمار ۱۰۰،۸۰، ۶۰ و ۴۰ درصد نیاز آبیاری بر روی گیاه جو انجام شد. با توجه به نتایج حاصل از این تحقیق با افزایش تنش آبی هدایت روزنه ای کم شده و مقاومت روزنه ای افزایش می یابد