سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: هفتمین کنگره علوم باغبانی ایران

تعداد صفحات: ۲

نویسنده(ها):

عباس حجازیان – دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه باغبانی، دانشکده علوم کشاورزی و منابع طب
عبدالکریم کاشی – استاد گروه مهندسی علوم باغبانی و فضای سبز، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی
رضا صالحی – استادیار گروه مهندسی علوم باغبانی و فضای سبز، پردیس کشاورزی و منابع طب

چکیده:

در تحقیقی با شرایط مزرعه ای ای در سال ۱۳۸۹ ، اثر سه نوع کود نیتروژنه (سولفات آمونیوم، نیترات آمونیوم و اوره) در شش سطح ( صفر و ۷۵ و ۱۵۰ و ۲۲۵ و ۳۰۰ و ۳۷۵ کیلوگرم نیتروژن خالص در هکتار) روی رشد و عملکرد اسفناج مورد مطالعه قرار گرفت. تیمارها در قالب طرح پایه بلوکهای کامل تصادفی بصورت اسپلیت پلات در سه تکرار پیاده شدند. مطابق با نتایج منابع کودی نیتروژنه تفاوت های معنی داری را روی صفاتی همچون تعداد و سطح برگ، قطر و طول دمبرگ ایجاد نمودند. در میان این منابع کودی، کود سولفات آمونیوم در مقایسه با کودهای نیترات آمونیوم و اوره، بالاترین مقادیر صفات ارزیابی شده را به خود اختصاص داد. بر اساس همین نتایج، تفاوت معنی داری در تعداد و سطح برگ، قطر و طول دمبرگ بین سطوح مختلف مصرف نیتروژن مشاهده نشد. مطابق با نتایج مقایسه میانگین صفات، بیشترین تعداد برگ (۱۰/۵۳ عدد) با ۳۷۵ کیلو گرم نیتروژن خالص در هکتار به دست آمد و بیشترین سطح برگ (۵۰/۶۵ سانتی مترمربع) و قطور ترین دمبرگ ( ۸ میلیمتر) با مصرف ۱۵۰ کیلوگرم نیتروژن خالص در هکتار حاصل شد. بیشترین طول دمبرگ (۱۰/۴۳ سانتی متر) به سطح مصرف ۳۰۰ کیلوگرم نیتروژن خالص در هکتار اختصاص داشت.